Najdete nás na Facebooku
Jsme na google+
Náš Pinterest
VSTUP DO E-SHOPU
E-shop

JEZÍRKOVÁ ČERPADLA

Kdyby bylo možné přirovnat fungující jezírko k fungujícímu lidskému tělu, filtrace by zastávala činnost mozku celého systému, čerpadlo pak činnost jeho srdce. Čerpadlo tedy patří mezi nejdůležitější součásti filtrování vody v každém jezírku. Zajišťuje koloběh vody, její proudění, čištění a okysličování. Zůstaneme-li u přirovnání čerpadla k srdci v těle, stejně, jako velikost a výkon srdce musí odpovídat velikosti a způsobu života organismu, také volba čerpadla a jeho parametrů je závislá na velikosti jezírka a požadavcích na jeho provoz.

Co ovlivňuje volbu výkonu a druhu čerpadla?

1. Vzdálenost mezi čerpadlem a místem, kam má vodu tlačit

Čím větší je tato vzdálenost, tím méně vody na druhé straně vytéká. Podle praktických zkušeností se s výkonem uváděným v parametrech čerpadla počítá zhruba do vzdálenosti 10 m. Má-li být voda čerpána dál, je nutné přidat i na výkonu čerpadla.

2. Výškový rozdíl mezi hladinou, pod kterou leží čerpadlo a hladinou vody na výtoku

Často se do této výšky počítá i vodní sloupec nad čerpadlem, což je chyba, protože voda do úrovně hladiny nastoupá i sama bez čerpadla. Podle výkonnostní křivky uváděné pro jednotlivé druhy čerpadel je nutné započítat ztráty množství vody, vzhledem k požadované výšce výtoku vody.

3. Průměr hadic nebo potrubí

Ztráty, které vznikají v používaných hadicích nebo potrubí se velmi často podceňují. Při proudění vody v těchto vedeních vzniká tření a konečné množství dodávané vody také významně ovlivňuje počet a druh použitých kolen a oblouků.

Při pohledu na čerpadla si můžete říct, že používat širší hadice nemá smysl, když vývod přímo na čerpadle má stejně jen malý průměr. Tento častý argument ale neobstojí, protože z hlediska ztrát není jedno, jestli voda proudí za čerpadlem hadicí nebo potrubím o stejně malém průměru, jako je vývod z čerpadla nebo má možnost pokračovat širším vedením. Stále jde o tření.

Tření

Síly, které vznikají na styčné ploše kapaliny (vody) a pevného materiálu (vnitřní povrch hadice nebo potrubí), způsobují zpomalení proudění. U vrstvy vody, která je přímo ve styku s povrchem je třecí odpor tak silný, že se tato vrstva téměř nepohybuje. Čím blíže ke středu hadice se vrstvy vody složené z jednotlivých molekul H2O nachází, tím menší je třecí odpor. Voda tedy proudí volně pouze středem hadice.

Z toho vyplývá, že čím menší průměr vedení vody je, tím je jeho střed blíže vnitřním stěnám a prostor ve středu průřezu, kde voda proudí volně, je potom velmi malý. Čím větší je tedy průměr hadice nebo potrubí, tím větší je i prostor s volně proudící vodou v jejich středu, a tím větší je i vzdálenost k vnitřním plochám vedení vody, kde je třecí odpor největší. Třecí odpor potrubí nebo hadic větších průměrů je malý a to minimalizuje ztráty výkonu čerpadla.

Ztráty ve vedení vody však nezpůsobuje malý průměr použitých hadic, ale také počet a druh kolen.

4. Jak ovlivňují ztráty výkonu čerpadla použitá kolena a odbočky

Kolena

Pro pochopení těchto ztrát je možné si podobně, jako u ztrát způsobených třením vody o vnitřní stěny vedení, představit proud vody, jako proud složený z jednotlivých molekul H2O. Tyto molekuly se pohybují sice různou rychlostí (v závislosti na tom, zda se nachází blíže ke středu nebo blíže ke stěnám), ale spořádaně v přímočarých vrstvách. Tento spořádaný pohyb však platí jen pro rovné úseky vedení vody.

Co se stane, je-li nutné s vedením vody zabočit a musíme použít koleno? Pokud se vrátíte k představě rovného vedení, uvnitř kterého proudí přímočaře a spořádaně molekuly H2O kupředu, zkuste si nyní představit, že na toto rovné vedení připojíte koleno s úhlem 90°. Delší strana kolene vytvoří ,, zeď,, která je umístěná kolmo k proudu molekul H2O a do které tyto molekuly začnou narážet. Nejen, že se díky narážení jednotlivé molekuly zbrzdí, ale většina z nich se od stěny kolene odrazí a začne narážet do ostatních molekul. Vznikají víry, turbulence a chaos. Tento chaos je příčinou zbrzdění proudění vody.

Ztráty výkonu způsobené použitím kolen, jsou největší u kolen 90°a klesají spolu s mírnějším zakřivením. Je tedy nezbytné používat pro vedení vody kolen co nejméně, pokud je to možné, úplně se vyhnout kolenům 90°, nahradit méně ztrátovým obloukem, nebo je složit ze dvou kolen 45°.

Odbočky a rozbočení

Je-li potřeba hadice nebo potrubí rozdělit na dvě samostatné větve, není vůbec jedno, jaký druh rozbočení použijete. U odboček typu ,,T,, jsou ztráty výkonu obrovské. Rovně proudící voda zde naráží přímo do protilehlé stěny ,,T,, kusu. Rozbočení typu ,,Y,, je z hlediska ztrát mnohem vhodnější, protože rozděluje vodní proud bez nárazu do protilehlé stěny.

Doporučujeme si vedení vody dobře promyslet a naplánovat. Používat hadice a potrubí pokud možno co největších průměrů a omezit počet kolen, oblouků a rozbočení na nutné minimum.

5. Objem jezírka patří také mezi základní údaje, které ovlivňují volbu správného čerpadla

Výkon by měl zaručit, aby se objem celého jezírka přečerpal přes UV lampu a filtr 1x za dvě hodiny. Tento objem cirkulované vody je dostačující k tomu, aby UV lampa zvládla ničit volnou řasu rychleji, než řasa stihne v jezírku růst.

Vyhovuje také po stránce zásobování filtračních bakterií kyslíkem a živinami a proud vody, který se pohybuje jezírkem od přítoku k sání je dostatečně silný ke stržení většiny hrubých nečistot do sání a následně do filtru. Výpočet potřebného výkonu čerpadla je velmi jednoduchý. Protože údaj o síle čerpadel se uvádí v 1 000 l/h, stačí objem jezírka podělit dvěma a výsledek označuje, jaký výkon čerpadla je z pohledu objemu jezírka nutné použít.

Například u jezírka o objemu 10 m3 je potřebný minimální výkon čerpadla 5 000 l/h.

6. Maximální průtok vody filtrem

Tento údaj, který označuje množství vody, které může protéct filtrací, aniž by ji přeplnilo, musí být uveden u každého typu filtru. Dodržení průtoku zajišťuje maximální využití kapacity a čistícího potenciálu filtrace.

Protože volba výkonu čerpadla se řídí také spoustou ostatních parametrů, může se stát, že z jiných důvodů je nutné zvolit silnější čerpadlo, jehož výkon překračuje možnosti průtoku vody filtrem. Tato situace se řeší tak, že se před vstup do filtru předřadí kus ,,Y,, a díky tomuto rozbočení se přebytečná část vody odvede mimo filtraci tzv. bypassem. Popsané řešení je však možné pouze u filtrů zapojených čerpadlově, umístěných nad úrovní hladiny vody. U gravitačně zapojených filtrací, kdy čerpadlo odebírá vodu přímo z filtru, musí jeho výkon přesně odpovídat průtoku použité filtrace.

7. Čerpadlová šachta

Obě sání v jezírku jsou s šachtou propojená širokým potrubím 110 mm. Potrubí zajišťuje plynulý a dostatečný přísun vody do šachty, ze které ji odebírá čerpadlo. Velký průměr propojovacího potrubí je tedy na jedné straně nutný, ale na druhou stranu, aby bylo možné efektivně rozdělit přitékající vodu z jezírka na přítok ze dna a z hladiny, (aby sání bylo dostatečné), musí tomu odpovídat i minimální odběr vody čerpadlem.

Pro čerpadlové šachty je minimální nutný výkon čerpadla 16 000 l/h, ale nejlépe dvou vstupové šachty fungují s čerpadlem 20 000 l/h. U čerpadlových šachet vybavených více vstupy pro více dnových vpustí a skimmerů, je pochopitelně nezbytné navýšit i výkon čerpadel, které z nich odebírají vodu.

8. Nasávání vody ze dvou míst současně pomocí Oase rozdělovače, sacího koše a skimmerů Oase Aquaskim

Aby bylo možné rozdělit sání čerpadla na odsávání ze dna sacím košem a z hladiny zařízením Aquaskim 20, musí být výkon použitého čerpadla minimálně 8 000 l/h. Abychom to samé mohli provést se skimmerem Aquaskim 40, je potřebný větší výkon čerpadla, a to 10 000 l/h.

Použití čerpadel slabších výkonů, než výše uvedených umožní odsávání vody pouze ze dna nebo hladiny, ale ne z obou současně. Naopak napojení tohoto rozdělovače na čerpadla silnější než 20 m3/h způsobí, že úzký průměr přiváděcích hadic znemožní dostatečný přísun vody k sání čerpadla, což vede ke snížení jeho životnosti a problémům s fungováním hladinového sběrače.

Pokud jste dočetli až sem, tak už víte, že faktorů ovlivňujících, jaké čerpadlo bude pro vaše jezírko nejvhodnější, je mnoho. Pro laika může být pochopitelně těžké se v nich zorientovat. Proto pokud si nevíte rady, doporučujeme se obrátit na naši nebo jinou odbornou firmu a využít nabídky poradenství.

9. Délka záruční doby a propočet spotřeby

Jestliže máte po přečtení předchozích informací jasno o způsobu použití, umístění i výkonu čerpadla pro vaše jezírko, pokud jednoduše znáte potřebné parametry, zbývá už jen vybrat z nabídky různých výrobců. Čerpadla se budou lišit pořizovací cenou, spotřebou a délkou záruční doby.

Podle příkonu uváděného na obale čerpadla lze jednoduše spočítat celkovou spotřebu elektřiny za rok. Počet uváděných Wattů vynásobíme 24 hodinami  (den), poté vynásobíme 30ti dny (měsíc) a následně počtem měsíců provozu čerpadla (předpokládaná délka sezóny je 9 měsíců). Konečné číslo ve Wattech převedeme na kilowatthodiny (podělíme ho tisícem) a výsledek vynásobíme cenou, kterou vám prodejce energií účtuje za spotřebu jedné kWh.

Jak může tuto konečnou cenu za provoz jezírkového čerpadla nebo čerpadel ovlivnit délka záruční doby?

Může. Existují 3 úrovně délky záruční doby - 2 roky, 3 roky a 5 let. Rozdíl mezi čerpadly s různou délkou garance není ve spolehlivosti výrobků, ale v pořizovací ceně a spotřebě. Čerpadla s dvouletou zárukou bývají levná, ale s mírně vyšší spotřebou a naopak nejdražší přístroje mají nízkou spotřebu a pětiletou záruku.

Pokud tedy u zdánlivě dražších modelů zvážíte jejich nízkou spotřebu a dlouhou záruční dobu, nemusí se jejich pořizovací cena jevit již tak vysoká. Nižší spotřeba, znásobená pětiletým bezplatným servisem potom většinou převáží nevýhodu dražšího nákupu.

 

Na jakém principu jezírková čerpadla fungují?

Mezi vlastnosti vody, jako kapaliny patří i to, že se dá snadno rozpohybovat, tedy i roztočit. K vytvoření víru na vodní hladině, např. kruhovitým pohybem ruky není zapotřebí vynaložit nijak velkou sílu. Proudění vody lze tedy snadno vytvořit pomocí kruhového pohybu, který svou odstředivou silou posouvá vodu od středu směrem k okrajům.

Rotor jezírkového čerpadla, který je zakončen oběžným kolem se speciálně zakřivenými lopatkami funguje právě na shora popsaném principu. Oběhové kolo je mírně výstředně umístěno v plastovém nebo nerezovém krytu, ze kterého vede ven pouze jedna cesta a tou je výtlakový otvor čerpadla. Ve vysokých otáčkách (až 1 800 ot/min) otáčející se lopatky pomáhají odstředivému pohybu vody, která je tlačená tímto výstupem dál do potrubí. K zabezpečení chodu čerpadla, které tlačí vodu popsaným způsobem je zapotřebí pouze malé množství el. energie. Jezírková čerpadla mohou mít tedy velmi nízký příkon, což je zvláště důležité, při jejich 24 h provozu.

RotorTo vše ale platí pouze s žádným nebo malým výškovým rozdílem hladin. Se vzrůstající výškou místa, kam je potřeba vodu dopravit, klesá i efektivita odstředivého způsobu čerpání vody. Způsobuje to protitlak vody, na který nejsou čerpadla konstruována a který snižuje jejich výkon. Pro čerpání do větších výšek je potřeba zvolit jiná čerpadla (kalová, bazénová, zahradní), jež tlačí vodu jiným způsobem, a dokáží vodu čerpat pod tlakem. S vyšším výkonem se ale zároveň neporovnatelně zvyšuje i spotřeba a tím cena za provoz čerpadel.

Princip konstrukce jezírkových čerpadel je také příčinou toho, že nejsou samonasávací a oběžné kolo s lopatkami musí být trvale zaplaveno vodou. Znamená to, že musí být umístěna pod úrovní hladiny vody. Pokud je voda k sání přiváděna potrubím, musí být pod úrovní hladiny vody prostoupeno i toto potrubí.

Při navrhování cirkulačního systému u jezírek se tedy snažíme vyhnout velkým převýšením v čerpání vody. Vodní prvky (vodopády, fontány, dlouhé potoky) zásobujeme vodou z jiných čerpadel, než která jsou napojená na filtraci. Tato čerpadla je pak možné vypínat a tím i snížit jejich vyšší nároky na spotřebu.

Dělení základních jezírkových čerpadel

1. Cirkulační

Jsou to nejdůležitější jezírková čerpadla a jejich výběru je dobré věnovat největší pozornost. Slouží k základnímu čerpání vody z jezírka přes UV lampu, filtraci a zpět. Počítá se u nich s nepřetřžitým provozem. Velký důraz se klade na malou spotřebu el. energie, které je však z části dosaženo na úkor výtlaku těchto čerpadel. Se zvyšující se dopravní výškou sice jejich výkon neklesá tak prudce, jako u gravitačních čerpadel, nicméně vždy dbáme na to, abychom při volbě umístění filtru, i ostatních částí, zbytečně nezvyšovali rozdíl mezi hladinami nasávané a vytékající vody.

U cirkulačních čerpadel jsou tedy nejsledovanější parametry výkon, spotřeba ale také  délka záruční doby. Velmi důležitý je také připojovací průměr vedení. Používají se u čerpadlového zapojení filtrace (gula, skimmer, čerpadlová šachta a filtr nad úrovní terénu) a také pro nižší vodopády, potoky a vodní prvky.

Příklady cirkulačních čerpadel: Aquamax Eco Premium 20000, Aquaforte 18000, Pontec PondoMax 8000, Oase Aquamax Eco Classic 11500

2. Gravitační

Jezírková čerpadla, dokonale uzpůsobená k přesouvání velkého množství vody s minimálními náklady. Podmínkou k dosažení ekonomické výhodnosti, je minimální rozdíl hladin přečerpávané vody. Aby nedošlo k negativnímu  ovlivnění výkonu, tento rozdíl hladin by neměl být větší než 20 cm.

Gravitační čerpadla mají nejnižší náklady na provoz, používají se u gravitačně umístěných filtrací (filtr je umístěný v zemní šachtě a čerpadlo odebírá vodu z něj) nebo pokud je potřeba zvýšit proudění vody v jezírku. Pro gravitační způsob čerpání vody je zásadní minimalizovat ztráty ve vedení. Proto jsou  tato čerpadla vybavena i velkým průměrem připojovacích vývodů. Jsou nevhodná k napájení vodopádů, potoků a čerpání vody do vyšších míst.

Příklady gravitačních čerpadel: AquaMax Gravity Eco 20000, Oase AquaMax Eco Titanium 50000, Jebao JKP 16000

3. Výtlaková

Spotřeba je nejméně sledovaným parametrem u těchto jezírkových čerpadel. Nejdůležitější je jejich výtlak a množství dodávané vody. Bývají robustnější konstrukce a jejich maximální čerpací výška se pohybuje kolem 8 m.

Výtlaková čerpadla se používají pro vyšší vodopády, potoky, fontány, vodotrysky a všude tam, kde je třeba překonávat větší výškový rozdíl nebo vzdálenost.

Příklady výtlakových čerpadel: Oase Aquamax Expert 30000, Aquaking JFP 20000

 

Jak porozumět údaji o maximální výšce čerpané vody u jednotlivých čerpadel?

Údaj o maximálním výtlaku se uvádí v metrech a označuje výšku, kde se voda sice objeví, ale nepoteče. Podle požadavků na výšku a množství vytékající vody je nutné volit i výkon zařízení. K orientaci slouží výkonnostní křivka, která by měla být uvedena u každého čerpadla. Protože tyto údaje výrobci získávají za ideálních podmínek, doporučujeme vždy počítat se ztrátami a volit o něco silnější výkon.

Jak rozdělit sání čerpadla?

Z každého zahradního jezírka by voda měla být nasávána ze dna (největší část) a z hladiny (nezbytné minimum). Použít na každé sání samostatné čerpadlo není vhodné nejen z ekonomických důvodů, ale i proto, že dvě čerpadla znamenají konstrukčně nevhodné dva vstupy do filtrace nebo UV lampy.

K rozdělení sání je nejvýhodnější použít jedno čerpadlo. Musíme ovšem dodržet dvě hlavní zásady tohoto zapojení, a to zabezpečit dostatečný přívod vody k sání čerpadla a moci tyto přívody samostatně regulovat. Tyto podmínky splňují dva výrobky - OASE rozdělovač/ čerpadlové šachty.

OASE rozdělovač

Slouží k rozdělení sání u jezírek do 20 m3. Podle použitéto skimmeru zvolíme výkon čerpadla a rozdělovač připojíme přímo na závit sacího výstupu. Dvě samostatně regulovatelné větve o průměru 50 mm přivádějí k čerpadlu vodu ze dna a z hladiny v dostatečném množství. U rozdělovače je nezbytné vždy využít maximální možný průměr připojovacích hadic, což je 40 mm.

Oase rozdělovač 1 vstup a 2 výstupy

Čerpadlové šachty

Používají se ve spojení s dnovou vpustí a skimmerem 110 mm. Voda je do šachty přiváděna širokým potrubím ze dna a z hladiny. Za vstupem do šachty jsou na obě potrubí namontována regulační šoupata. Čerpadlo odebírá vodu z komory, která následuje za šoupaty a do níž jsou napojeny dva, nebo více přívodů z jezírka. Čerpadlo není nikdy napojené přímo na přívodní potrubí.

Čerpadlová šachta pro napojení nasucho 60 x 110 cm (2 vstupy)

Jak rozdělit výtlak čerpadla?

Pro rozdělení výtlakového vedení čerpadel platí to samé, jako pro rozdělení výtlaku vzduchu u kompresoru. Vzduch i voda se de jednotlivých rozdělených hadic nebo potrubí nedostávají ve stejném množství. K dosažení rovnoměrného rozdělení je potřeba každou část vybavit ventilem, kterým je možné regulovat množství vody, nebo přívod úplně zastavit.

Slučování výtlakových hadic dvou čerpadel do jednoho vedení vede často k tomu, že dochází k přetlačování jednotlivých proudů vody a čerpadla se navzájem omezují ve výkonu. Proto takové sloučení nedoporučujeme.

Rozdělení vedení vody na výtlaku můžete provést použitím OASE rozdělovače nebo ,,Y,, kusy různých průměrů, za které je vhodné vřadit regulační šoupata. PVC T-kus 63 mm 45°

Možnosti regulace výkonu

Čerpadla, která jsou napojena na filtraci (cirkulační), není třeba nijak regulovat. Žádoucí je jejich co nejvyšší výkon. Regulace by bylo možné využít pouze k prvotnímu snížení výkonu, pokud bychom zvolili příliš silné cirkulační čerpadlo. K jezírku však také patří různé vodní prvky a efekty - vodopády, potoky, fontány a vodotrysky, u nichž se čerpadla s možností regulace již uplatní. Digitální ovládání pro plynulou změnu výkonu bývá nejčastěji spojeno s čerpadlem pomocí kabelu, samostatná skříňka ovladače je umístěna mimo jezírko. Změny otáček se provádějí ručně na digitálním displeji.

Firma OASE dále nabízí ovládání výkonu přes zahradní rozvaděče. Základní řady těchto zařízení umožňují zapínání a vypínání zařízení pomocí dálkového ovladače. Pokročilé přístoje řady FM Master 3, WLAN, WLAN EGC, nabízí možnost plynulé změny výkonu pomocí dálkového ovladače, ale také na principu Wi-Fi nebo aplikace iCloud.

Výkon všech jezírkových čerpadel lze také ovládat zapojením do zásuvky s regulací a manuálním nastavením otočným tlačítkem. U těchto přístrojů je nutné věnovat pozornost snižování otáček, protože může dojít k tomu, že příliš velké snížení výkonu nedovolí čerpadlu po vypnutí překonat prvotní odpor vody a rozběhnout se. Manuální regulátory otáček mohou také zapříčinit snížení životnosti čerpadel.

Měli bychom se také zmínit o funkci ON/OFF, kterou jsou vybavena čerpadla OASE. Přepínač je umístěn přímo na těle čerpadla a po aktivování funkce ON, motor reaguje na teplotu vody, a při jejím poklesu snižuje otáčky čerpadla. Využít této možnosti by šlo během zimního provozu jezírka, kdy by slabší výkon čerpadla nemusel vadit, ale po dobu sezóny, kdy je čerpadlo napojeno na UV lampu a filtraci a kdy je zapotřebí maximální výkon, doporučujeme tento přepínač ponechat v režimu OFF.

Příklady čerpadel s regulací výkonu: AquaForte DM-20000 Vario, Aquarius Eco Expert 22000, Oase Aquamax Eco Expert 21000, Oase FM Master 1, InScenio FM Master WLAN EGC, Jebao FC - 300

 

Tepelná pojistka, pojistka chodu na sucho

Drtivá většina výrobců jezírkových čerpadel (všechny námi prodávané značky) vybavuje své výrobky tepelnou pojistkou, která automaticky vypne motor při přetížení, přehřátí nebo zablokování motoru. Jak zablokování, tak přetížení je potřeba ihned řešit. Pojistka slouží k mimořádným událostem v chodu čerpadla a rozhodně nedoporučujeme se na tuto funkci spoléhat, případně s ní počítat.

OASE čerpadla jsou jako nejlepší čerpadla na trhu také vybavena pojistkou proti chodu na sucho. Na toto jištění je nutné dávat pozor při zkoušení chodu čerpadla mimo vodu. Že se čerpadlo nerozběhne, nemusí znamenat jeho nefunkčnost, ale pouze fakt, že rotor není ponořený ve vodě.

Servis, čištění a údržba čerpadel

Vnitřní, elektrická část jezírkových čerpadel, včetně motoru je z hlediska údržby nebo opravy nepřístupná. Z bezpečnostních důvodů se ve výrobě tento díl, v prostředí s vyčerpaným vzduchem zalévá do speciální pryskyřice, která sice vše dokonale utěsní, ale zároveň znemožní jakékoli úpravy. Přístupný tak zůstává pouze rotor zakončený lopatkami a nádobka statoru, ve které je uložený. Rotor se otáčí elektromagnetickou indukcí a jeho středové uložení ve statoru zajišťuje keramický váleček na jeho konci. Mezi rotorem a statorem se při provozu nachází tenká vrstva vody, která obě části chladí a často způsobuje vytváření nánosů vodního kamene. Vodní kámen způsobuje tření rotoru a statoru, postupně snižuje výkon čerpadla a vede k jeho nadměrnému zahřívání. V extrémních případech může způsobit i zadření čerpadla.

K odstranění usazenin lze použít některý z přípravků proti vodnímu kameni, nebo přímo kyselinu chlorovodíkovou (solnou). Odstraňování minerálních usazenin doporučujeme provádět minimálně jedenkrát ročně.

Rotor čerpadla je velmi namáhanou částí a působí na něj nejen otáčivé síly, ale také velké teplotní rozdíly při provozu. Může dojít k rozlomení keramického uložení, prasknutí osy nebo poškození lopatek nasátým kamenem. Mimo čerpadel OASE Aquamax Dry je u všech čerpadel možné rotor vyměnit za nový.

Při manipulaci s čerpadly je dobré věnovat pozornost také přívodnímu kabelu. Jeho poškození je neopravitelné. Odstranění koncovky tohoto kabelu vede u všech výrobců ke ztrátě záruční doby.

Zejména hlavní cirkulační čerpadlo zabezpečující chod filtrace by mělo běžet nepřetřžitě. Protože se i kratší odstávka projeví na stavu jezírka, doporučujeme mít v záloze jiné, které zabezpečí chod jezírka po dobu případné opravy hlavního čerpadla.

 

 

Tabulka základních jezírkových čerpadel podle požadavků na jejich použití

 

Kategorie Řada čerpadel
Čerpadla pro vodostrysk a fontány Oase Aquarius,  Pontec Pondovario,  Aquamax Eco Premium,  Aquamax Expert,  Aquaking JFP,  AquaForte O-series,  AquaMax Expert
Čerpadla pro vodopád a potok Aquamax Expert,  Aquaking JFP,  AquaForte P-series
Čerpadla pro trvalou cirkulací vody přes filtr při čerpadlovém zapojení (šachta v zemi, filtrace na terénu) Aquamax Eco Premium,  PondoMax ,  AquaForte O-series,  AquaMax Classic
Čerpadla pro trvalou cirkulací vody přes filtr při gravitačním zapojení (filtr v zemní šachtě) AquaMax Gravity,  AquaMax Titanium
Speciální čerpadla pro provoz na sucho AquaMax Dry,  Linn
Čerpadla vhodná pro zvýšení proudění vody Aquaking JKP,  Jebao JKP,  AquaMax Gravity

 Seznam rubrik v této kategorii

JEZÍRKA BANAT, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR