Jezírková čerpadla

Kdyby bylo možné přirovnat fungující jezírko k fungujícímu lidskému tělu, filtrace by zastávala činnost mozku celého systému, čerpadlo pak činnost jeho srdce. Čerpadlo tedy patří mezi nejdůležitější součásti filtrování vody v každém jezírku. Zajišťuje koloběh vody, její proudění, čištění a okysličování. Zůstaneme-li u přirovnání čerpadla k srdci v těle, stejně, jako velikost a výkon srdce musí odpovídat velikosti a způsobu života organismu, také volba čerpadla a jeho parametrů je závislá na velikosti jezírka a požadavcích na jeho provoz.

Co ovlivňuje volbu výkonu a druhu čerpadla?

1. Vzdálenost mezi čerpadlem a místem, kam má vodu tlačit

Čím větší je tato vzdálenost, tím méně vody na druhé straně vytéká. Podle praktických zkušeností se s výkonem uváděným v parametrech čerpadla počítá zhruba do vzdálenosti 10 m. Má-li být voda čerpána dál, je nutné přidat i na výkonu čerpadla.2. Výškový rozdíl mezi hladinou, pod kterou leží čerpadlo a hladinou vody na výtoku

Často se do této výšky počítá i vodní sloupec nad čerpadlem, což je chyba, protože voda do úrovně hladiny nastoupá i sama bez čerpadla. Podle výkonnostní křivky uváděné pro jednotlivé druhy čerpadel je nutné započítat ztráty množství vody, vzhledem k požadované výšce výtoku vody.

3. Průměr hadic nebo potrubí

Ztráty, které vznikají v používaných hadicích nebo potrubí se velmi často podceňují. Při proudění vody v těchto vedeních vzniká tření a konečné množství dodávané vody také významně ovlivňuje počet a druh použitých kolen a oblouků.

Při pohledu na čerpadla si můžete říct, že používat širší hadice nemá smysl, když vývod přímo na čerpadle má stejně jen malý průměr. Tento častý argument ale neobstojí, protože z hlediska ztrát není jedno, jestli voda proudí za čerpadlem hadicí nebo potrubím o stejně malém průměru, jako je vývod z čerpadla nebo má možnost pokračovat širším vedením. Stále jde o tření.

Tření

Síly, které vznikají na styčné ploše kapaliny (vody) a pevného materiálu (vnitřní povrch hadice nebo potrubí), způsobují zpomalení proudění. U vrstvy vody, která je přímo ve styku s povrchem je třecí odpor tak silný, že se tato vrstva téměř nepohybuje. Čím blíže ke středu hadice se vrstvy vody složené z jednotlivých molekul H2O nachází, tím menší je třecí odpor. Voda tedy proudí volně pouze středem hadice.

Z toho vyplývá, že čím menší průměr vedení vody je, tím je jeho střed blíže vnitřním stěnám a prostor ve středu průřezu, kde voda proudí volně, je potom velmi malý. Čím větší je tedy průměr hadice nebo potrubí, tím větší je i prostor s volně proudící vodou v jejich středu, a tím větší je i vzdálenost k vnitřním plochám vedení vody, kde je třecí odpor největší. Třecí odpor potrubí nebo hadic větších průměrů je malý a to minimalizuje ztráty výkonu čerpadla.

Ztráty ve vedení vody však nezpůsobuje jen malý průměr použitých hadic, ale také počet a druh kolen.

 4. Jak ovlivňují ztráty výkonu čerpadla použitá kolena a odbočky

Kolena
Pro pochopení těchto ztrát je možné si podobně, jako u ztrát způsobených třením vody o vnitřní stěny vedení, představit proud vody, jako proud složený z jednotlivých molekul H2O. Tyto molekuly se pohybují sice různou rychlostí (v závislosti na tom, zda se nachází blíže ke středu nebo blíže ke stěnám), ale spořádaně v přímočarých vrstvách. Tento spořádaný pohyb však platí jen pro rovné úseky vedení vody.

Co se stane, je-li nutné s vedením vody zabočit a musíme použít koleno? Pokud se vrátíte k představě rovného vedení, uvnitř kterého proudí přímočaře a spořádaně molekuly H2O kupředu, zkuste si nyní představit, že na toto rovné vedení připojíte koleno s úhlem 90°. Delší strana kolene vytvoří ,, zeď,, která je umístěná kolmo k proudu molekul H2O a do které tyto molekuly začnou narážet. Nejen, že se díky narážení jednotlivé molekuly zbrzdí, ale většina z nich se od stěny kolene odrazí a začne narážet do ostatních molekul. Vznikají víry, turbulence a chaos. Tento chaos je příčinou zbrzdění proudění vody.

Ztráty výkonu způsobené použitím kolen, jsou největší u kolen 90°a klesají spolu s mírnějším zakřivením. Je tedy nezbytné používat pro vedení vody kolen co nejméně, pokud je to možné, úplně se vyhnout kolenům 90°, nahradit méně ztrátovým obloukem, nebo je složit ze dvou kolen 45°.

Odbočky a rozbočení

Je-li potřeba hadice nebo potrubí rozdělit na dvě samostatné větve, není vůbec jedno, jaký druh rozbočení použijete. U odboček typu ,,T,, jsou ztráty výkonu obrovské. Rovně proudící voda zde naráží přímo do protilehlé stěny ,,T,, kusu. Rozbočení typu ,,Y,, je z hlediska ztrát mnohem vhodnější, protože rozděluje vodní proud bez nárazu do protilehlé stěny.

Doporučujeme si vedení vody dobře promyslet a naplánovat. Používat hadice a potrubí pokud možno co největších průměrů a omezit počet kolen, oblouků a rozbočení na nutné minimum.

5. Objem jezírka patří také mezi základní údaje, které ovlivňují volbu správného čerpadla

Výkon by měl zaručit, aby se objem celého jezírka přečerpal přes UV lampu a filtr 1x za dvě hodiny. Tento objem cirkulované vody je dostačující k tomu, aby UV lampa zvládla ničit volnou řasu rychleji, než řasa stihne v jezírku růst.

Vyhovuje také po stránce zásobování filtračních bakterií kyslíkem a živinami a proud vody, který se pohybuje jezírkem od přítoku k sání je dostatečně silný ke stržení většiny hrubých nečistot do sání a následně do filtru. Výpočet potřebného výkonu čerpadla je velmi jednoduchý. Protože údaj o síle čerpadel se uvádí v 1 000 l/h, stačí objem jezírka podělit dvěma a výsledek označuje, jaký výkon čerpadla je z pohledu objemu jezírka nutné použít.

Například u jezírka o objemu 10 m3 je potřebný minimální výkon čerpadla 5 000 l/h.

6. Maximální průtok vody filtrem

Tento údaj, který označuje množství vody, které může protéct filtrací, aniž by ji přeplnilo
, musí být uveden u každého typu filtru. Dodržení průtoku zajišťuje maximální využití kapacity a čistícího potenciálu filtrace.

Protože volba výkonu čerpadla se řídí také spoustou ostatních parametrů, může se stát, že z jiných důvodů je nutné zvolit silnější čerpadlo, jehož výkon překračuje možnosti průtoku vody filtrem. Tato situace se řeší tak, že se před vstup do filtru předřadí kus ,,Y,, a díky tomuto rozbočení se přebytečná část vody odvede mimo filtraci tzv. bypassem. Popsané řešení je však možné pouze u filtrů zapojených čerpadlově, umístěných nad úrovní hladiny vody. U gravitačně zapojených filtrací, kdy čerpadlo odebírá vodu přímo z filtru, musí jeho výkon přesně odpovídat průtoku použité filtrace.

7. Čerpadlová šachta

Obě sání v jezírku jsou s šachtou propojená širokým potrubím 110 mm.
 Potrubí zajišťuje plynulý a dostatečný přísun vody do šachty, ze které ji odebírá čerpadlo. Velký průměr propojovacího potrubí je tedy na jedné straně nutný, ale na druhou stranu, aby bylo možné efektivně rozdělit přitékající vodu z jezírka na přítok ze dna a z hladiny, (aby sání bylo dostatečné), musí tomu odpovídat i minimální odběr vody čerpadlem.

Pro čerpadlové šachty je minimální nutný výkon čerpadla 16 000 l/h, ale nejlépe dvou vstupové šachty fungují s čerpadlem 20 000 l/h. U čerpadlových šachet vybavených více vstupy pro více dnových vpustí a skimmerů, je pochopitelně nezbytné navýšit i výkon čerpadel, které z nich odebírají vodu.

8. Nasávání vody ze dvou míst současně pomocí Oase rozdělovače, sacího koše a skimmerů Oase Aquaskim

Aby bylo možné rozdělit sání čerpadla na odsávání ze dna sacím košem a z hladiny zařízením Aquaskim 20, musí být výkon použitého čerpadla minimálně 8 000 l/h. Abychom to samé mohli provést se skimmerem Aquaskim 40, je potřebný větší výkon čerpadla, a to 10 000 l/h.

Použití čerpadel slabších výkonů, než výše uvedených umožní odsávání vody pouze ze dna nebo hladiny, ale ne z obou současně. Naopak napojení tohoto rozdělovače na čerpadla silnější než 20 m3/h způsobí, že úzký průměr přiváděcích hadic znemožní dostatečný přísun vody k sání čerpadla, což vede ke snížení jeho životnosti a problémům s fungováním hladinového sběrače.

Pokud jste dočetli až sem, tak už víte, že faktorů ovlivňujících, jaké čerpadlo bude pro vaše jezírko nejvhodnější, je mnoho. Pro laika může být pochopitelně těžké se v nich zorientovat. Proto pokud si nevíte rady, doporučujeme se obrátit na naši nebo jinou odbornou firmu a využít nabídky poradenství.

9. Délka záruční doby a propočet spotřeby

Jestliže máte po přečtení předchozích informací jasno o způsobu použití, umístění i výkonu čerpadla pro vaše jezírko, pokud jednoduše znáte potřebné parametry, zbývá už jen vybrat z nabídky různých výrobců. Čerpadla se budou lišit pořizovací cenou, spotřebou a délkou záruční doby.

Podle příkonu uváděného na obale čerpadla lze jednoduše spočítat celkovou spotřebu elektřiny za rok. Počet uváděných Wattů vynásobíme 24 hodinami  (den), poté vynásobíme 30 dny (měsíc) a následně počtem měsíců provozu čerpadla (předpokládaná délka sezóny je 9 měsíců). Konečné číslo ve Wattech převedeme na kilowatthodiny (podělíme ho tisícem) a výsledek vynásobíme cenou, kterou vám prodejce energií účtuje za spotřebu jedné kWh.

Jak může tuto konečnou cenu za provoz jezírkového čerpadla nebo čerpadel ovlivnit délka záruční doby?

Může. Existují 3 úrovně délky záruční doby - 2 roky, 3 roky a 5 let. Rozdíl mezi čerpadly s různou délkou garance není ve spolehlivosti výrobků, ale v pořizovací ceně a spotřebě. Čerpadla s dvouletou zárukou bývají levná, ale s mírně vyšší spotřebou a naopak nejdražší přístroje mají nízkou spotřebu a pětiletou záruku.

Pokud tedy u zdánlivě dražších modelů zvážíte jejich nízkou spotřebu a dlouhou záruční dobu, nemusí se jejich pořizovací cena jevit již tak vysoká. Nižší spotřeba, znásobená pětiletým bezplatným servisem potom většinou převáží nevýhodu dražšího nákupu.

 

Na jakém principu jezírková čerpadla fungují?

Mezi vlastnosti vody, jako kapaliny patří i to, že se dá snadno rozpohybovat, tedy i roztočit. K vytvoření víru na vodní hladině, např. kruhovitým pohybem ruky není zapotřebí vynaložit nijak velkou sílu. Proudění vody lze tedy snadno vytvořit pomocí kruhového pohybu, který svou odstředivou silou posouvá vodu od středu směrem k okrajům.

Rotor jezírkového čerpadla, který je zakončen oběžným kolem se speciálně zakřivenými lopatkami funguje právě na shora popsaném principu. Oběhové kolo je mírně výstředně umístěno v plastovém nebo nerezovém krytu, ze kterého vede ven pouze jedna cesta a tou je výtlakový otvor čerpadla. Ve vysokých otáčkách (až 1 800 ot/min) otáčející se lopatky pomáhají odstředivému pohybu vody, která je tlačená tímto výstupem dál do potrubí. K zabezpečení chodu čerpadla, které tlačí vodu popsaným způsobem, je zapotřebí pouze malé množství el. energie. Jezírková čerpadla mohou mít tedy velmi nízký příkon, což je zvláště důležité, při jejich 24 h provozu.

To vše ale platí pouze s žádným nebo malým výškovým rozdílem hladin. Se vzrůstající výškou místa, kam je potřeba vodu dopravit, klesá i efektivita odstředivého způsobu čerpání vody. Způsobuje to protitlak vody, na který nejsou čerpadla konstruována a který snižuje jejich výkon. Pro čerpání do větších výšek je potřeba zvolit jiná čerpadla (kalová, bazénová, zahradní), jež tlačí vodu jiným způsobem, a dokáží vodu čerpat pod tlakem. S vyšším výkonem se ale zároveň neporovnatelně zvyšuje i spotřeba a tím cena za provoz čerpadel.


Princip konstrukce jezírkových čerpadel je také příčinou toho, že nejsou samonasávací a oběžné kolo s lopatkami musí být trvale zaplaveno vodou. Znamená to, že musí být umístěna pod úrovní hladiny vody. Pokud je voda k sání přiváděna potrubím, musí být pod úrovní hladiny vody prostoupeno i toto potrubí.

Při navrhování cirkulačního systému u jezírek se tedy snažíme vyhnout velkým převýšením v čerpání vody. Vodní prvky (vodopády, fontány, dlouhé potoky) zásobujeme vodou z jiných čerpadel, než která jsou napojená na filtraci. Tato čerpadla je pak možné vypínat a tím i snížit jejich vyšší nároky na spotřebu.

 

Dělení základních jezírkových čerpadel


1. Cirkulační

Jsou to nejdůležitější jezírková čerpadla a jejich výběru je dobré věnovat největší pozornost. Slouží k základnímu čerpání vody z jezírka přes UV lampu, filtraci a zpět. Počítá se u nich s nepřetřžitým provozem. Velký důraz se klade na malou spotřebu el. energie, které je však z části dosaženo na úkor výtlaku těchto čerpadel. Se zvyšující se dopravní výškou sice jejich výkon neklesá tak prudce, jako u gravitačních čerpadel, nicméně vždy dbáme na to, abychom při volbě umístění filtru, i ostatních částí, zbytečně nezvyšovali rozdíl mezi hladinami nasávané a vytékající vody.

U cirkulačních čerpadel jsou tedy nejsledovanější parametry výkon, spotřeba ale také  délka záruční doby. Velmi důležitý je také připojovací průměr vedení. Používají se u čerpadlového zapojení filtrace (gula, skimmer, čerpadlová šachta a filtr nad úrovní terénu) a také pro nižší vodopády, potoky a vodní prvky.

Příklady cirkulačních čerpadel: Aquamax Eco Premium 20000, Aquaforte 18000, Pontec PondoMax 8000, Oase Aquamax Eco Classic 11500

 
2. Gravitační

Jezírková čerpadla, dokonale uzpůsobená k přesouvání velkého množství vody s minimálními náklady. Podmínkou k dosažení ekonomické výhodnosti, je minimální rozdíl hladin přečerpávané vody. Aby nedošlo k negativnímu  ovlivnění výkonu, tento rozdíl hladin by neměl být větší než 20 cm.

Gravitační čerpadla mají nejnižší náklady na provoz, používají se u gravitačně umístěných filtrací (filtr je umístěný v zemní šachtě a čerpadlo odebírá vodu z něj) nebo pokud je potřeba zvýšit proudění vody v jezírku. Pro gravitační způsob čerpání vody je zásadní minimalizovat ztráty ve vedení. Proto jsou  tato čerpadla vybavena i velkým průměrem připojovacích vývodů. Jsou nevhodná k napájení vodopádů, potoků a čerpání vody do vyšších míst.

Příklady gravitačních čerpadel: AquaMax Gravity Eco 20000, Oase AquaMax Eco Titanium 50000, Jebao JKP 16000

 
3. Výtlaková

Spotřeba je nejméně sledovaným parametrem u těchto jezírkových čerpadel. Nejdůležitější je jejich výtlak a množství dodávané vody. Bývají robustnější konstrukce a jejich maximální čerpací výška se pohybuje kolem 8 m.

Výtlaková čerpadla se používají pro vyšší vodopády, potoky, fontány, vodotrysky a všude tam, kde je třeba překonávat větší výškový rozdíl nebo vzdálenost.

Příklady výtlakových čerpadel: Oase Aquamax Expert 30000, Aquaking JFP 20000

 
Jak porozumět údaji o maximální výšce čerpané vody u jednotlivých čerpadel?

Údaj o maximálním výtlaku se uvádí v metrech a označuje výšku, kde se voda sice objeví, ale nepoteče. Podle požadavků na výšku a množství vytékající vody je nutné volit i výkon zařízení. K orientaci slouží výkonnostní křivka, která by měla být uvedena u každého čerpadla. Protože tyto údaje výrobci získávají za ideálních podmínek, doporučujeme vždy počítat se ztrátami a volit o něco silnější výkon.

Jak rozdělit sání čerpadla?

Z každého zahradního jezírka by voda měla být nasávána ze dna (největší část) a z hladiny (nezbytné minimum). Použít na každé sání samostatné čerpadlo není vhodné nejen z ekonomických důvodů, ale i proto, že dvě čerpadla znamenají konstrukčně nevhodné dva vstupy do filtrace nebo UV lampy.

K rozdělení sání je nejvýhodnější použít jedno čerpadlo. Musíme ovšem dodržet dvě hlavní zásady tohoto zapojení, a to zabezpečit dostatečný přívod vody k sání čerpadla a moci tyto přívody samostatně regulovat. Tyto podmínky splňují dva výrobky - OASE rozdělovač/ čerpadlové šachty.

OASE rozdělovač

Slouží k rozdělení sání u jezírek do 20 m3. Podle použitéto skimmeru zvolíme výkon čerpadla a rozdělovač připojíme přímo na závit sacího výstupu. Dvě samostatně regulovatelné větve o průměru 50 mm přivádějí k čerpadlu vodu ze dna a z hladiny v dostatečném množství. U rozdělovače je nezbytné vždy využít maximální možný průměr připojovacích hadic, což je 40 mm.

Oase rozdělovač 1 vstup a 2 výstupy

Čerpadlové šachty

Používají se ve spojení s dnovou vpustí a skimmerem 110 mm. Voda je do šachty přiváděna širokým potrubím ze dna a z hladiny. Za vstupem do šachty jsou na obě potrubí namontována regulační šoupata. Čerpadlo odebírá vodu z komory, která následuje za šoupaty a do níž jsou napojeny dva, nebo více přívodů z jezírka. Čerpadlo není nikdy napojené přímo na přívodní potrubí.

Čerpadlová šachta pro napojení nasucho 60 x 110 cm (2 vstupy)

Jak rozdělit výtlak čerpadla?

Pro rozdělení výtlakového vedení čerpadel platí to samé, jako pro rozdělení výtlaku vzduchu u kompresoru. Vzduch i voda se de jednotlivých rozdělených hadic nebo potrubí nedostávají ve stejném množství. K dosažení rovnoměrného rozdělení je potřeba každou část vybavit ventilem, kterým je možné regulovat množství vody, nebo přívod úplně zastavit.

Slučování výtlakových hadic dvou čerpadel do jednoho vedení vede často k tomu, že dochází k přetlačování jednotlivých proudů vody a čerpadla se navzájem omezují ve výkonu. Proto takové sloučení nedoporučujeme.

Rozdělení vedení vody na výtlaku můžete provést použitím OASE rozdělovače nebo ,,Y,, kusy různých průměrů, za které je vhodné vřadit regulační šoupata. PVC T-kus 63 mm 45°

 
Možnosti regulace výkonu

Čerpadla, která jsou napojena na filtraci (cirkulační), není třeba nijak regulovat. Žádoucí je jejich co nejvyšší výkon. Regulace by bylo možné využít pouze k prvotnímu snížení výkonu, pokud bychom zvolili příliš silné cirkulační čerpadlo. K jezírku však také patří různé vodní prvky a efekty - vodopády, potoky, fontány a vodotrysky, u nichž se čerpadla s možností regulace již uplatní. Digitální ovládání pro plynulou změnu výkonu bývá nejčastěji spojeno s čerpadlem pomocí kabelu, samostatná skříňka ovladače je umístěna mimo jezírko. Změny otáček se provádějí ručně na digitálním displeji.

Firma OASE dále nabízí ovládání výkonu přes zahradní rozvaděče. Základní řady těchto zařízení umožňují zapínání a vypínání zařízení pomocí dálkového ovladače. Pokročilé přístoje řady FM Master 3, WLAN, WLAN EGC, nabízí možnost plynulé změny výkonu pomocí dálkového ovladače, ale také na principu Wi-Fi nebo aplikace iCloud.

Výkon všech jezírkových čerpadel lze také ovládat zapojením do zásuvky s regulací a manuálním nastavením otočným tlačítkem. U těchto přístrojů je nutné věnovat pozornost snižování otáček, protože může dojít k tomu, že příliš velké snížení výkonu nedovolí čerpadlu po vypnutí překonat prvotní odpor vody a rozběhnout se. Manuální regulátory otáček mohou také zapříčinit snížení životnosti čerpadel.

Měli bychom se také zmínit o funkci ON/OFF, kterou jsou vybavena čerpadla OASE. Přepínač je umístěn přímo na těle čerpadla a po aktivování funkce ON, motor reaguje na teplotu vody, a při jejím poklesu snižuje otáčky čerpadla. Využít této možnosti by šlo během zimního provozu jezírka, kdy by slabší výkon čerpadla nemusel vadit, ale po dobu sezóny, kdy je čerpadlo napojeno na UV lampu a filtraci a kdy je zapotřebí maximální výkon, doporučujeme tento přepínač ponechat v režimu OFF.

Příklady čerpadel s regulací výkonu: AquaForte DM-20000 Vario, Aquarius Eco Expert 22000, Oase Aquamax Eco Expert 21000, Oase FM Master 1, InScenio FM Master WLAN EGC, Jebao FC - 300

 
Tepelná pojistka, pojistka chodu na sucho

Drtivá většina výrobců jezírkových čerpadel (všechny námi prodávané značky) vybavuje své výrobky tepelnou pojistkou, která automaticky vypne motor při přetížení, přehřátí nebo zablokování motoru. Jak zablokování, tak přetížení je potřeba ihned řešit. Pojistka slouží k mimořádným událostem v chodu čerpadla a rozhodně nedoporučujeme se na tuto funkci spoléhat, případně s ní počítat.

OASE čerpadla jsou jako nejlepší čerpadla na trhu také vybavena pojistkou proti chodu na sucho. Na toto jištění je nutné dávat pozor při zkoušení chodu čerpadla mimo vodu. Že se čerpadlo nerozběhne, nemusí znamenat jeho nefunkčnost, ale pouze fakt, že rotor není ponořený ve vodě.

Nejčastější chyby při napojování a používání jezírkových čerpadel

 • Dlouhá hadice nebo potrubí přivádějící vodu k sání čerpadla.
  Chybné zapojení se projeví nižším výkonem čerpadla a zkrácením jeho životnosti. Díky dlouhému přívodu, a to zvláště, pokud je hadice nebo potrubí malého průměru, není sání čerpadla dostatečně zásobované vodou. Čerpadlo vybere z přívodního vedení více vody, než se stačí úzkým a dlouhým přívodem k němu dostat. Rotor je nerovnoměrně zatěžován, pracuje v rázech, což vede k přehřívání a nižšímu výkonu. 
  Snažte se přivádět vodu k sání čerpadla hadicí nebo potrubím co největšího průměru. Délku přívodu zkraťte na minimum a je-li to možné, omezte počet kolen, šoupat, ventilů a jiných prvků, které brzdí proud vody. Platí to zejména pro napojení přívodu k sání čerpadla na sání z horní části sloupce vody (skimmer). Nasávání vody ze dna (sací koš, gula) má větší vztlak. Vše uvedené platí, jak pro rozdělení sání u duálních čerpadel a při použití rozdělovače (minimální průměr propojovacích hadic musí být 40 mm), tak pro přívody vody do čerpadlových šachet (potrubí od guly a skimmeru musí být 110 mm). 

 • Malý průměr hadic nebo potrubí na výtlaku čerpadla.
  Projevuje se výrazně menším množstvím dodávané vody oproti parametrům čerpadla, často také přehříváním.
  Z důvodu ztrát způsobovaných třením je nutné, aby vedení vody od čerpadla mělo co největší průměr. Jak tření negativně ovlivňuje množství dodávané vody, popisujeme v kapitole Tření. Zkráceně řečeno jde o to, abyste za watty, které musíte platit za provoz čerpadla dostali také největší možné množství vody. 

 • Špatně upevněné sací nebo výtlakové hadice u čerpadla.
  Otáčení rotoru vydává slyšitelný zvuk (pískání, hučení). Po vypnutí se čerpadlo nerozběhne, přehřívá se. 
  Plastový, případně nerezový kryt rotoru čerpadla, jehož součástí je vstupní a výstupní otvor se závity, je sice vyrobený z odolného materiálu, ale za určitých podmínek ho lze zdeformovat. Tyto podmínky mohou nastat právě nevhodným nebo žádným upevněním, nejčastěji trubky či hadice, na výtlaku. Pokud ji řádně neuchytíme a ona se zaplní, váha vody začne buď tlačit na kryt rotoru, nebo ho vyvracet. Kryt rotoru se v některém bodě začne dotýkat točících se lopatek. Často až teprve potom, když čerpadlo úplně odejde, můžete najít na vnitřní straně krytu rotoru vydřenou drážku od lopatek. Chybná montáž se nejčastěji stává při připojování čerpadel v suchých čerpadlových šachtách, ale při troše nepozornosti může nastat i jinde. K jejímu odstranění stačí většinou neprodleně podepřít nebo upravit hadice či trubky vedoucí od nebo k čerpadlu.

 • Čerpadlo připojené přímo k sání.
  Dnes již málo se vyskytující neznalost základních jezírkových pravidel, zapřičiňuje poškození rotoru nebo zničení celého čerpadla. Čerpadlo je připojené do sítě, ale nedodává vodu, případně jen velmi málo. 
  Plastové vrtulky jezírkových čerpadel jsou náchylné k ucpání (jehličí, listy, řasy) nebo k rozbití (kamínky kačírku z okrajových zón). Proto, abychom zamezili zničení rotoru a často i celého čerpadla, vybavujeme všechna zařízení, pomocí kterých nasáváme vodu z jezírka, krycími koši a mřížkami. Košík je zasunutý do každého skimmeru, ze dna je voda nasávána přes sací koš, čerpadlo volně položené v jezírku je opět v koši, který tvoří jeho obal. U dnové vpusti (guly) nahrazuje kryt sání prostřední komora čerpadlové šachty rozdělená mřížkou, u gravitačně umístěného filtru je čerpadlo sice bez krytu, za to ale umístěné až za filtrem. K různým dodatečným úpravám nasávání vody z jezírka existují dodatečné kryty sání. Abyste se vyhnuli zničení čerpadla z těchto důvodů, stačí dodržet základní zásadu - saní nikdy nesmí být napojeno přímo bez krytu na nasávání vody z jezírka. 

 • Regulace vody před sáním nebo na výtlaku provedená kulovými ventily.
  Projevuje se nedostatečným množstvím dodávané vody. Narozdíl od bazénových čerpadel, nevyvíjí jezírková čerpadla tlak, takže každé zůžení vedení vody vede k omezení výkonu. Kulové ventily, přestože vypadají masivněji než tažná šoupata, mají uvnitř mnohem menší světlost. Když už tedy musíte k regulaci nebo uzavření namontovat na vedení vody uzávěr, zvolte vždy šoupě, které průtok vody brzdí méně. 

 • Regulace dodávaného množství vody škrcením výtlaku čerpadla.
  Tato montážní „nešikovnost“ vede k přehřívání a zkrácení životnosti čerpadla. Pokud má čerpadlo větší výkon než požadujete, používejte k nastavení přesného množství vody rozdělovač, případně Y-kus se šoupaty. Přebytečnou vodu tímto způsobem odvedete zpět k čerpadlu nebo jiným vtokem do jezírka. Škrcení regulačním prvkem, který by byl namontován přímo na výtlaku, bez možnosti rozbočení, vede k přehřívání a zkrácení životnosti čerpadla. 

 • Jezírkové čerpadlo, umístěné nad úrovní hladiny
  Žádné z jezírkových čerpadel není samonasávací, takže je umísťujeme přímo do vody. V případě, že je čerpadlo mimo jezírko, je nutné k němu vést přívodní hadice nebo potrubí pod úrovní hladiny vody. 

 • Příliš velké nasávání vody přes skimmer 
  Špatně nastavený poměr sání, nebo příliš silné čerpadlo, připojené na hladinový sběrač, mohou zkrátit délku životnosti čerpadla. U jezírek, kde je čerpadlo přímo ve vodě a jeho sání je rozdělené na sání ze dna a z hladiny, mají majitelé jezírka obvykle snahu otevírat ventil, přivádějící vodu ze skimmeru naplno. Sání vody z hladiny je totiž vidět, kdežto sací koš, který je umístěný v hloubce, je méně pod kontrolou.
  Nejenže pro správné fungování jezírka je nutné, aby byla většina vody naopak nasávaná dnem (kde je také nejvíce nečistot), ale pokud u silnějšího čerpadla přiškrtíte dno a otevřete hodně sání z hladiny, může se stát, že spolu s vodou bude skimmer nasávat také vzduch. Voda s příměsí vzduchu následně způsobí nerovnoměrné zatížení rotoru.    Obdobně to dopadne u jezírka, kde je skimmer napojený přímo na čerpadlo bez rozdvojení sání. Zbytečně velký výkon čerpadla může opět způsobit přimíchávání vzduchu do vody.
  Až budete příště regulovat sání mezi hladinu a dnem nebo vybírat čerpadlo pro samostatný skimmer, nezapomeňte na to, co můžete nevědomky způsobit, případně se poraďte v odborné firmě. 

 • Spoléhání se na tepelnou pojistku
  Pojistkou proti přehřátí je dnes již vybaveno téměř každé jezírkové čerpadlo. Toto jištění slouží k mimořádnému přetížení motoru během provozu čerpadla. Spoléhat se na vypnutí čerpadla, pokud například přečerpává vodu z šachty, či jímky, určitě nedoporučujeme, protože tepelná pojistka se ve většině případů velmi brzo ,,unaví´´ a neopravitelně poškodí čerpadlo.

 • Nevhodné používání gravitačních čerpadel
  Jak jsme již popisovali v kapitole o gravitačních čerpadlech, je jejich konstrukce uzpůsobena k přečerpávání vod o stejných hladinách. Zvedneme-li výtlak o více než cca 20 cm nad hladinu, začne docházet k neúměrným ztrátám výkonu. Pokud uvažujete o použití gravitačního čerpadla, prostudujte si zvláště pečlivě jeho výkonnostní křivku.  

 • Pravidelné odstraňování vodního kamene
  Tenká vrstva vody, která je u jezírkových čerpadel mezi rotorem a statorem, na jedné straně pomáhá chladit motor a přispívá k hladkému chodu čerpadla, na druhé straně se však minerály obsažené ve vodě usazují na stěny rotoru a statoru a po čase brání hladkému otáčení. Míra tohoto usazování je závislá na množství minerálů, které jezírková voda obsahuje, nicméně kontrolu možných usazenin doporučujeme provádět alespoň jedenkrtát ročně. K odstranění vodního kamene stačí kyselina chlorovodíková, nebo jiný prostředek. Hladký povrch rotoru nebo statoru neumožňuje tření těchto dvou částí, což zajišťuje maximální výkon a dlouhou životnost čerpadla.   

 • Špatně zvolené čerpadlo z hlediska výkonu
  Různá zařízení, kterými je nasávána voda z jezírka, vyžadují odpovídající výkon čerpadel, která jsou pro sání použitá. V kostce řečeno, aby mohla být voda z jezírka současně nasávána z hladiny i ze dna, a aby zůstalo dodrženo to, že sání ze dna musí být výrazně silnější, je nutné odsávat množství vody, které takové rozdělení umožní. Pro základní orientaci, jaký výkon čerpadla zvolit, slouží následující příklady:

      a) nasávání vody z jezírka pomocí čerpadla s duálním sáním nebo rozdělovačem
Tato varianta je vhodná pro jezírka s objemem do 20m3. Hadice o průměru 40 mm propojuje sací koš na dně a skimmer se sáním čerpadla. Pokud je jako skimmer použitý Aquaskimm 20, tak výkon čerpadla musí být minimálně 8m3/h. Použijeme-li Aquaskimm 40, je tento výkon minimálně 10m3/h. Slabší čerpadla umožní provoz pouze jedné části sání - buď jen sacího koše, nebo jen skimmeru, ale ne obou současně. 

      b) nasávání vody z jezírka pomocí dnové vpusti, gravitačního skimmeru a čerpadlové šachty
Pro současné fungování jedné dnové vpusti a jednoho skimmeru je nutný výkon čerpadla minimálně 16m3/h, ale nejlépe 20m3/h. Použít slabší čerpadlo sice můžete, ale opět    bude fungovat pouze sání ze dna, nebo z hladiny, případně bude sání ze dna nedostatečné.  

      c) nasávání vody z jezírka přes filtr (gravitační zapojení filtru)
Do filtrace, která je umístěna ve filtrační šachtě je voda přiváděna z guly a gravitačního skimmeru. Aby fungovala obě tato sání současně, a aby sání ze dna bylo silnější, platí to samé, jako pro čerpadlovou šachtu. Abychom tedy mohli opět zvolit výkon čerpadla 16 nebo 20m3/h, musí to u gravitačně zapojeného filtru umožňovat jeho průtok, protože voda z jezírka je přes filtr nasávána. Z toho vyplývá, že gravitačně lze napojit pouze filtry, které mají průtok 16 nebo 20m3/h a více. 


Servis, čištění a údržba čerpadel

Vnitřní, elektrická část jezírkových čerpadel, včetně motoru, je z hlediska údržby nebo opravy nepřístupná. Z bezpečnostních důvodů se ve výrobě tento díl, v prostředí s vyčerpaným vzduchem, zalévá do speciální pryskyřice, která sice vše dokonale utěsní, ale zároveň znemožní jakékoliv úpravy. Přístupný tak zůstává pouze rotor, zakončený lopatkami a nádobka statoru, ve které je uložen. Rotor se otáčí elektromagnetickou indukcí a jeho středové uložení ve statoru zajišťuje keramický váleček na jeho konci. Mezi rotorem a statorem se při provozu nachází tenká vrstva vody, která obě části chladí a často způsobuje vytváření nánosů vodního kamene. Vodní kámen způsobuje tření rotoru a statoru, postupně snižuje výkon čerpadla a vede k jeho nadměrnému zahřívání. V extrémních případech může způsobit i zadření čerpadla.

K odstranění usazenin lze použít některý z přípravků proti vodnímu kameni, nebo přímo kyselinu chlorovodíkovou (solnou). Odstraňování minerálních usazenin doporučujeme provádět minimálně jedenkrát ročně.

Rotor čerpadla je velmi namáhanou částí a působí na něj nejen otáčivé síly, ale také velké teplotní rozdíly při provozu. Může dojít k rozlomení keramického uložení, prasknutí osy nebo poškození lopatek nasátým kamenem. Mimo čerpadel OASE Aquamax Dry je u všech čerpadel možné rotor vyměnit za nový.

Při manipulaci s čerpadly je dobré věnovat pozornost také přívodnímu kabelu. Jeho poškození je neopravitelné. Odstranění koncovky tohoto kabelu vede u všech výrobců ke ztrátě záruční doby.

Zejména hlavní cirkulační čerpadlo zabezpečující chod filtrace by mělo běžet nepřetržitě. Protože se i kratší odstávka projeví na stavu jezírka, doporučujeme mít v záloze jiné, které zabezpečí chod jezírka po dobu případné opravy hlavního čerpadla.

 
Tabulka základních jezírkových čerpadel podle požadavků na jejich použití

Kategorie Řada čerpadel
Čerpadla pro vodotrysk a fontány Oase Aquarius, Pontec Pondovario, Aquamax Eco Premium, Aquamax Expert, Aquaking JFP, AquaForte O-series, AquaMax Expert
Čerpadla pro vodopád a potok Aquamax Expert, Aquaking JFP, AquaForte P-series
Čerpadla pro trvalou cirkulací vody přes filtr při čerpadlovém zapojení (šachta v zemi, filtrace na terénu) Aquamax Eco Premium, PondoMax , AquaForte O-series, AquaMax Classic
Čerpadla pro trvalou cirkulací vody přes filtr při gravitačním zapojení (filtr v zemní šachtě) AquaMax Gravity, AquaMax Titanium
Speciální čerpadla pro provoz na sucho AquaMax Dry, Linn
Čerpadla vhodná pro zvýšení proudění vody Aquaking JKP,  Jebao JKP,  AquaMax Gravity

JEZÍRKA BANAT®, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, Hněvotín, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR
Copyright © 2019, Jezírka Banat s.r.o.

Největší speciálka v ČR a SR, široký výběr

 • většinu zboží máme skladem a doručujeme do 24 hodin
 • jsme silná společnost s vlastními sklady a kapitálem
 • v kamenné prodejně se můžete na vše důkladně podívat a ihned odvézt
 • profesionální obsluha s praxí Vám vždy poradí
 • balné neúčtujeme, poštovné při objednávce nad 2.500 Kč platíme za Vás
 • nejsme vázáni na žádnou značku, nabízíme jen to nejlepší, co je na trhu
 • máme zkušenosti, neprodáváme jen z katalogu
 • komunikujeme se zákazníky při nedostatcích
 • novinky na trhu - sledujeme nejnovější trendy a technologie
 • rychlé vyřízení reklamace
 • poskytujeme servis a náhradní díly
 • jsme průkopníci v oboru, máme tradici
 • recenze na heuréce
 • mnoho referenčních akcí
 • jezírka nás baví