Slovníček pojmů a slangových výrazů

Slovníček pojmů a slangové výrazy, se kterými se můžete setkat v naší firmě a při hovoru s námi. Velmi užitečná věc pro ty, kteří už s námi hovořili nebo si nechali něco vysvětlit a rádi by věděli, o čem to vlastně celou dobu byla řeč. Cílem je pouze základní vysvětlení pojmu či výrazu.

Aerobní to znamená obsahující nebo potřebující kyslík
Ajsfríčko

Ice Free - 5 W čerpadlo připevněné pomocí hadičky k polystyrenovému plováku. Proud vody naráží ze spodu do plováku, rozvlňuje hladinu a vytváří tak nezamrzající otvor během zimy

Aktivní kyslík peroxid - kyslík ve formě prášku - pomocník při čištění jezírka. Po nasypání na hladinu klesne na dno, nabalí na sebe nečistoty a vyzvedne je na hladinu
Algoxan jiný název pro aktivní kyslík neboli peroxid
Akvarock pórovitý materiál připomínající zvětralou lávu. Používá se jako náplň do filtračních komor. Díky své pórovitosti má poměrně velkou využitelnou plochu pro filtrační bakterie
Algicid obecné označení přípravku proti řasám
Amoniak česky čpavek - jedovatá látka vznikající ve vodě z výkalů ryb a dusíkatých látek z krmiva, které nejsou z vody dostatečně vyfiltrovány. Ryby jej z organizmu vylučují žábrami a rozpuštěný ve vodě velmi úzce souvisí s pH
Anaerobní to znamená neobsahující nebo nepotřebující kyslík
Arabela slangové označení podkladové geotextilie
Argulus česky kapřivec - živočich parazitující na kůži, ploutvích nebo šupinách ryb. Při větším výskytu může způsobit i úhyn ryb
Asagi označení pro koi s modrou a červenou barvou
Astaxantin barvivo, které se přidává do krmiva a podporuje vybarvení nejen u koi
Bednička slangový výraz pro jednotlivý díl ztraceného bednění
Bentos jsou to živočichové žijící na dně rybníků a jezer a sloužící jako potrava jeseterům
Bioakvacit jiné označení pro biomolitan
Biokuličky náplň do filtračních komor - různě děrované kuličky z tvrzeného plastu sloužící jako plocha pro filtrační bakterie
Biomolitan náplň do filtračních komor - pěna, která se používá k výrobě norných stěn při úniku nebezpečných látek nebo jako filtrační materiál s obrovskou plochou pro filtrační bakterie
Biotop označení prostoru, který je vytvářen a ovlivňován všemi složkami přírody, které se zde nachází, všemi  rostlinami a živočichy. Někdy se takto nazývá jezírko, které se filtruje přes štěrky
Brousilka živočich parazitující na kůži nebo šupinách ryb
Bubnáč bubnový filtr - filtr sloužící k dokonalému čištění vody od mechanických nečistot, pomocí látkového nebo kovového mikrosíta (až 60 mikronů). Používá se k předčištění vody před biologickou filtrací
Cundr slangový výraz pro kousek čehokoliv, který je nutně potřeba pro spojení něčeho :-)
Čerpadlová šachta výrobek z tvrzeného plastu, který je umístěn těsně vedle jezírka v zemi. Je propojen s jezírkem širokým potrubím, má většinou 2 komory. Čerpadlo odebírá vodu z druhé komory a ta se do první principem spojených nádob sama doplňuje, čímž vzniká v jezírku sání. Čerpadlo potom žene vodu do filtru
Čerpadlové zapojení název pro způsob zapojení filtrace, kdy je filtr umístěný nad úrovní hladiny jezírka. Nemusí být v jeho těsné blízkosti, vodu do něj tlačíme hadicí čerpadlem, které je umístěné přímo v jezírku nebo v čerpadlové šachtě. Z filtru zpět do jezírka se voda vrací širokým potrubím samotížně
Čistič tekutina na očištění a odmaštění povrchu. Používá se hlavně před lepením folie nebo PVC potrubí. Před nanesením lepidla nebo tmelu povrch naleptá a tím umožní dokonalé slepení materiálů.
Denitrifikace zjednodušeně proces, který probíhá ve filtru, při němž se pomocí bakterií voda zbavuje škodlivých látek
Detrit odborný název pro zbytky organické hmoty
Doitsu označení pro bezšupinatého koi, které v japonštině znamená "německý". Bezšupinatý kapr byl poprvé vyšlechtěn v Rakousku, takže se jedná o "drobnou":-) japonskou nepřesnost.
Eurokoi nyní už hanlivý název pro všemožně zbarvené koi, kteří byli víceméně náhodně kříženi a prodáváni v Evropě. Zpočátku nahrazovali méně dostupné originální koi z Japonska.
Flexibilní košík jedná se o kapsu vyrobenou z propustné, ale pevné látky. Při sázení rostlin ve štěrkových zónách zabraňuje vyplavování zeminy do vody.
Formaldehyd často se užívá jako součást léčebných přípravků pro ryby. Z organismu se nevylučuje, je karcinogenní a proto je zakázán u ryb určených ke konzumaci.
Fotosyntéza proces přeměny anorganických látek na organické za přítomnosti světla
Geoška geotextilie - slangový název pro ochrannou tkaninu, který je nutné použít při stavbě jezírka mezi folii a zeminu nebo beton. Je nezbytné s ní oddělit od folie také kameny a štěrk.
GH označení stupňů tvrdosti. Udává se v nich tvrdost vody
Ginrin označení pro koi, který má na šupinách více než 20 třpytivých šupin rozložených v páse na hřbetě
Gravitační zapojení název pro způsob zapojení filtrace, kdy je filtr umístěný v šachtě těsně vedle jezírka. Širokým potrubím je propojen s jezírkem. Čerpadlem, které leží na dně šachty, se odebírá voda z poslední komory filtru a pomocí principu spojených nádob se do první šachty filtrace sama doplňuje, čímž vzniká v jezírku sání.
Gula dnová vpusť - výrobek z tvrzeného plastu, který kryje sání ze dna jezírka a pomocí potrubí 110 mm propojuje jezírko s čerpadlovou šachtou nebo filtrací.
Hátéčko HT PVC - název pro systém potrubí menších rozměrů. Spojuje se zasunutím do hrdla s gumovým těsněním za pomocí montážního gelu.
Hi Utsuri označení pro Koi s oranžovou a černou barvou.
Chloramin "T" poměrně drastický, ale při správném použití velmi účinný přípravek pro likvidaci parazitů, případně k dezinfekci pomůcek a zařízení.
Chlorella sladkovodní jednobuněčná řasa. Používa se jako přídavek do krmiv.
Jelito slangový výraz pro velmi problémového zákazníka :-)
Kágéčko KG PVC - název pro systém potrubí větších průměrů. Je vhodný pro pokládání do země. Spojuje se zasunutím do hrdla s gumovým těsněním za pomocí montážního gelu.
Kaldnes, swimmbettmedium název pro malé válečky vyrobené z plastu, jejichž povrch bývá různě upraven tak, aby byly prostupné pro vodu a zároveň vytvářely co největší plochu pro život filtračních bakterií.
Kantaxantin barvivo, které se přidává do krmiva a podporuje vybarvení nejen u koi.
Karoten přírodní látka podporující červené vybarvení nejen u koi.
Kapřivec latinsky argulus - živočich parazitující na kůži, ploutvích nebo šupinách ryb. Při větším výskytu může způsobit i úhyn ryb. Lze poměrně snadno rozeznat pouhým okem.
Kartáč filtrační kartáč - podobá se velkému kartáči na čištění lahví. Používá se k zachycení hrubých nečistot v prvních odděleních komorových filtrů.
Kata Algae Away - zjednodušený název pro jediný fungující přípravek proti vláknité řase.
Kaučuk kaučuková folie (EPDM), druh folie, který má velmi dlouhou životnost, ale nelze svařovat, pouze lepit. Proto se většinou používá pouze k vytvoření větších nečlenitých jezírek.
KH označení uhličitanové tvrdosti vody.
Kohaku označení pro koi, který má pouze červenou a bílou barvu.
koi v japonštině barevný kapr.
Kořenovka název pro mělkou část jezírka hustě osázenou rostlinami, která při dostatečné velikosti slouží jako přírodní náhražka filtru. Protože je většinou nemožné z ní odstranit usazené kaly funguje  pouze dočasně.:-)
Krevnička méně známý jednobuněčný parazit, který způsobuje problémy zvláště u mladých koi.
Kožovec rybí nebo také krupička - velmi známý parazit, který však u koi nezpůsobuje větší problémy. Na rybě je velmi těžce rozpoznatelný, je nutná bezprostřední blízkost a zkušený pozorovatel.
Krupička kožovec rybí - velmi známý parazit, který však u koi nezpůsobuje větší problémy. Na rybě je velmi těžce rozpoznatelný, je nutná bezprostřední blízkost a zkušený pozorovatel.
Křemíkovka trubice z křemíkového skla oddělující v UV lampě zářivku od obtékající vody.
Kuláč kulový ventil - používá se k vodotěsnému uzavření potrubí.
Malachitka malachitová zeleň - barvivo, které se přidává do léčebných přípravků pro ryby. Působí zejména proti plísním.
Mufna díl sloužící ke spojení PVC potrubí buď pomocí závitu, nebo lepením.
Napakovat slangový výraz pro utěsnění závitu pomocí koudele nebo teflonové pásky.
Niigata oblast v Japonsku, v minulosti i současnosti proslulá chovem koi.
Nisai název pro dvouletého koi.
Nitrát česky dusičnan.
Nitrifikace zjednodušeně proces, který probíhá ve filtru, při němž se pomocí bakterií  voda zbavuje škodlivých látek.
Nitrit česky dusitan.
NO² označení pro nitrit neboli dusitan.
NO³ označení pro nitrát neboli dusičnan.
Oblouk používá se jako díl při spojování PVC potrubí. Vyžaduje více místa, ale daleko méně se v něm brzdí proud vody.
ORP zkratka pro oxidačně redukční potenciál vody. Zjednodušeně schopnost vody odbourávat škodlivé látky. Sledovat ORP v naší oblasti jezírkářství nemá praktický význam, sleduje se spíše v akvaristice.
Oxygen jiné označení pro peroxid, viz níže
Oxyper jiné označení pro peroxid, aktivní kyslík, viz pojmy na této stránce
Ozon plyn, který se používá k čištění vody od choroboplodných zárodků, virů, kvasinek, bakterií atd. Při jeho užívání v našem oboru je největším problémem jak dosáhnout dokonalého nasycení vody ozonem.
Peroxid aktivní kyslík ve formě prášku - pomocník při čištění jezírka. Po nasypání na hladinu klesne na dno, nabalí na sebe nečistoty a vyzvedne je na hladinu.
pH název pro kyselost vody. pH vody je pro ryby velmi důležité.
Plankton drobní živočichové žijící ve vodním sloupci. Důležitý začátek potravního řetězce.
Platinum Ogon označení pro koi s čistě bílou barvou.
Pobřežní zóna část jezírka, která slouží k vytvoření přirozeného přechodu okrajů jezírka do zahrady. Může být osázená vodními rostlinami, proto je vysypaná kačírkem, hluboká max 20 cm a široká co nejméně.
Probiotikum označení látky, která pozitivně ovlivňuje trávení a tím přispívá ke zvýšení přirozené imunity organismu.
Propolis přírodní látka, kterou produkují včely. Používá se jako doplněk stravy Koi, případně jako součást léčebných přípravků.
Předfiltr vortexový výrobek z plastu připomínající včelí plástev, který zdokonaluje funkci vortexu neboli odstředivky.
Přesuvka slouží ke spojení nebo uzavření plastových trubek spojovaných na gumu.
Příruba buďto stěnová nebo foliová průchodka přes materiál.
Recirkulace nucený oběh vody. V našem oboru tzn. trvalý oběh vody: čerpadlo-filtr-a zpět.
Rostrum označení pro zvláštní tvar hlavy u veslonosů.
Rozdělovač v naší firmě tím označujeme výrobek firmy Oase, kterým snadno rozdělíte proud vody na 2 samostatně regulovatelné větve.
Rukáv pomůcka na šetrné přenášení ryb, vyrobení z pevné textilie a kovového rámu s rukojetí.
Samočistící často užívaný výraz. Označuje teoreticky velmi snadný způsob čištění vody, který v praxi nefunguje.:-)
Sanke označení pro koi, který má červenou, černou a bílou barvu, ale černá se nenachází na hlavě.
Sansai název pro tříletého koi.
Sifon název pro způsob položení výtokového potrubí, které spojuje filtr s jezírkem. Potrubí je skryto v zemi, výtok do jezírka musí být umístěn níž, než je výtok z filtru.
Skalice modrá velmi jedovatá látka. Její použití ať už k jakýmkoliv účelům u chovu koi nedoporučujeme.
Skimmer hladinový sběrač - výrobek z tvrzeného plastu, který nasává nečistoty.
Spirulina název řasy - nezbytná součást kvalitního krmení nejen u koi.:-)
Suchá šachta čerpadlová šachta s čerpadlem umístěným v suché komoře. Používá se u koupacích jezírek, kde je z bezpečnostních důvodů nutné oddělit čerpadlo od vody. To znamená, že voda je pouze uvnitř čerpadla, ale elektrické zapojení je na suchu.
Šego Shego - název firmy vyrábějící jezírkovou techniku. Pro nás označení topítek na zimu.
Šimi Shimi - označení pro drobnou černou tečku, případně více teček, které se občas vyskytují na těle koi. Považují se za vadu, i když pouze estetickou.
Širo Utsuri Shiro Utsuri - označení pro koi s pouze černou a bílou barvou.
Šoupák ventil - slouží k regulaci toku vody v potrubí, nezabezpečuje dokonalé utěsnění.
Šova Showa - označení pro koi, který má červenou, černou a bílou barvu.
Šroubení rozebíratelný spoj hadic nebo trubek.
Štěrbináč štěrbinový filtr - filtr sloužící k čištění vody od mechanických nečistot, pomocí kovového mikrosíta (250 mikronů), používá se předčištění vody před biologickou filtrací.
Šusui Shusui - označení pro koi s modrou a červenou barvou a s šupinami pouze na hřbetě.
Tančo Tancho - bílý koi s červenou skvrnou na hlavě.
Tategoi označení pro nadějné koi, které můžeme případně použít pro další chov.
Tmel jezírkový tmel - výrobek s širokou použitelností. Používá se k utěsnění materiálů vystavených vodě. (spoj folie a plastu, spoj dvou plastů apod). Pro naši práci je vhodnější než silikon.
Tosai název pro jednoletého koi.
Uvéčko lampa s UV zářením - zařízení, ve kterém přinutíme vodu protékat v úzkém sloupci kolem trubice s ultrafialovým zářením. Používá se hlavně k likvidaci volné řasy.
Venturi tryska jednoduché zařízení vyrobené z plastu, které slouží k okysličení vody. Pomocí hadičky umístěné mimo vodu, přisává vzduch do potrubí a tím provzdušňuje vodu.
Vortex česky odstředivka. Je to válcová nádoba s výpustí ve dnu, do níž je přiváděna voda s nečistotami z jezírka. Vtok je u stěny zhruba v polovině válce. Těžší částice sedimentují na dno a čistá voda přepadá do široké trubky uprostřed a odtud proudí do dalších komor filtru.
Vracečka slangové označení potrubí nebo hadice, které spojuje výtok z filtru s jezírkem.
Yamabuki Ogon označení pro koi s čistě žlutou barvou.
Yonsai název pro čtyřletého koi.
Zeolit přírodní kámen sopečného původu, bílé barvy. Lze ho koupit v různých velikostech, používá se jako náplň do filtračních komor. Využívá se jeho pórovitosti a výborných absorpčních schopností (pohlcuje dusíkaté látky, čpavek a těžké kovy). Nevýhodou je jeho brzké zanesení a to, že po naplnění kapacity začne navázané látky uvolňovat zpět do vody. Proto je nutné ho pravidelně obměňovat.
Zimák zimovací ventil - označení pro šoupě umístěné v nejnižší části potrubí vedeného v zemi. Jeho otevřením před zimou umožníme vytečení vody ze systému, který by mohl být poškozen mrazem. Bývá zpravidla umístěn na potrubí spojujícím výtok z filtru s jezírkem.

JEZÍRKA BANAT®, s.r.o. se sídlem Hněvotín 540, PSČ 783 47, Hněvotín, IČ 278 13 070, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 52528, odkaz na OR
Copyright © 2019, Jezírka Banat s.r.o.

Největší speciálka v ČR a SR, široký výběr

 • většinu zboží máme skladem a doručujeme do 24 hodin
 • jsme silná společnost s vlastními sklady a kapitálem
 • v kamenné prodejně se můžete na vše důkladně podívat a ihned odvézt
 • profesionální obsluha s praxí Vám vždy poradí
 • balné neúčtujeme, poštovné při objednávce nad 2.500 Kč platíme za Vás
 • nejsme vázáni na žádnou značku, nabízíme jen to nejlepší, co je na trhu
 • máme zkušenosti, neprodáváme jen z katalogu
 • komunikujeme se zákazníky při nedostatcích
 • novinky na trhu - sledujeme nejnovější trendy a technologie
 • rychlé vyřízení reklamace
 • poskytujeme servis a náhradní díly
 • jsme průkopníci v oboru, máme tradici
 • recenze na heuréce
 • mnoho referenčních akcí
 • jezírka nás baví