Filtry

V článku Jezírková čerpadla jsme jezírko přirovnali k fungujícímu lidskému tělu, ve kterém čerpadlo obrazně znázorňuje srdce, jež celý systém pohání a filtrace je připodobněna k mozku, který vše řídí. I když jsme si vědomi nepřesnosti tohoto přirovnání, přece jen to vypovídá o důležitosti zařízení, které filtruje vodu. Od filtrace se odvíjí kvalita a parametry vody, to jestli mohou být v jezírku ryby - a kolik, jak náročná bude údržba jezírka, ale i kolik času zabere čištění samotného filtru atd. 

Pro úvahy o typu filtru, který bude vhodný pro Vaše jezírko, zvlášť důrazně doporučujeme konzultaci s odbornou jezírkářskou firmou. Přesto, že se neustále snažíme nastavit alespoň základní pravidla a zásady, podle kterých by se laik byl schopen orientovat a přestože se situace s výrobky na trhu neustále lepší, mnoho výrobců využívá neexistenci pevně daných pravidel pro oba druhy filtrování vody a píší si na obaly svých výrobků mnohdy naprosto nereálně informace o schopnostech a výkonech. Uvést vše na pravou míru dokáže právě jen odborník s víceletou praxí. 

Jaký je vlastně úkol filtrace? Musí zejména splňovat dva hlavní požadavky

 • čistit vodu od hrubých, okem viditelných nečistot - zbytky nebo části rostlin, řasy, listy, exkrementy ryb, atd.

 • čistit vodu biologicky, což znamená, že bakterie rozkládají látky, které sice ve vodě vidět nejsou, ale nemohou v ní zůstat - buď jsou pro ryby jedovaté, nebo v jezírkách bez ryb podporují nadměrně růst řas

V požadavcích potom následují i ostatní, méně důležité, nicméně velmi užitečné vlastnosti filtrů. Je to zejména účinnost, snadnost čištění, odolnost proti povětrnostním vlivům, životnost, váha a rozměry, u některých filtrů i spotřeba vody a elektrické energie. 

I když čistit vodu od hrubých částic a také biologicky pomocí bakterií je nutné u všech typů filtrací, různé filtry využívají více konstrukčních způsobů a principů fungování, jak toho dosáhnout. Většinou se výrobci snaží oba druhy čištění umístit do jednoho filtru, což je nejpraktičtější, i když to u opravdu kvalitních filtrací vede k jejich větším rozměrům. Některé filtry se však vyrábí pouze pro předčištění vody od hrubých nečistot, které je sice dokonalejší než u filtrů kombinovaných, ale na druhé straně je nutné k nim připojit ještě komory, které zajistí biologické čištění vody. To, který druh filtru zvolit, ovlivňuje nejen objem jezírka a jsou-li v něm ryby nebo ne, ale také prostorové možnosti pro jeho umístění a samozřejmě v neposlední řadě cena. 

Druhy filtrů

Kombinované filtry - zachytávání hrubých nečistot i biologické čištění v jednom.

 • Komorové
  Tvoří je hranatá, méně často, kulatá nádoba, která je uvnitř rozdělená na různý počet komor (3 - 5), které jsou mezi sebou propojeny zdvojenými přepážkami. Protože musí být dodržena zásada, že do každé komory přitéká voda vždy zespodu, ale odtéká z ní horním přepadem, je první přepážka ukončená pod úrovní hladiny ve filtru, kdežto druhá přepážka (druhá ve směru proudění vody) je ukončena nade dnem. Jednoduchá konstrukce přepážek zajistí to, že voda protéká jednotlivými komorami filtrů jakousi vlnovkou, takže je přinucena ideálně, zespodu prostupovat několikrát (podle počtu komor) přes různé materiály. Ty potom buď zachytávají větší částice a zbytky, nebo zajišťují plochu pro bakterie. I první komora je plněna vodou zespodu a naopak z poslední komory odtéká zpět do jezírka voda vždy horním přepadem. 
  Nade dnem komorových filtrů je vložena filtrační mřížka, která jednak zajišťuje, že filtrační materiál neleží v nasedimentované vrstvě kalu, jednak drží tyto materiály nad vtokem vody do komory. 
  Součástí komorových filtrů bývají často tzv. vortexy, do kterých vtéká voda z jezírka nejdříve. Vortex, neboli odstředivka, je kruhová nádoba (válec), do níž je voda přivedena souběžně s její stěnou, čímž se roztočí a těžší částice sedimentují odstředivou silou na jejím dně. Vortex opouští voda středovou trubkou ukončenou těsně pod hladinou. V horní části vodního sloupce bývají umístěny předfiltry, které zabraňují točení vody před opuštěním vortexu a nutí ji proudit k přepadové trubce svisle malými komůrkami. Předfiltry zvyšují účinnost zachytávání nečistot.
  Komorové filtry se nejčastěji zapojují čerpadlově, tzn. jsou postavené na terénu nad úrovní hladiny jezírka. Gravitačně, do filtrační šachty, lze umístit pouze velké filtry, které mají minimální průtok 16 m3/hod. a větší. Průtok je nutný kvůli potřebnému výkonu odsávání vody z dnové vpusti a skimmeru. Horní okraj gravitačně umístěného filtru je, stejně jako horní okraj ukončení fólie v jezírku cca 3 - 5 cm nad úrovní hladiny jezírka. Čerpadlo se umisťuje až za filtraci a voda je k němu přivedena přepadovou trubkou z poslední komory. Umisťování čerpadla přímo do posledního oddělení filtru není vhodné (zbytečně zabírá místo určené pro filtrační materiály a kromě toho se tím porušují bezpečností předpisy koupacích jezírek).
  Zimní provoz komorových filtrů, které jsou umístěny na terénu, není kvůli zamrznutí možný (a to přesto, že sice ve většině prostoru filtru voda proudí, ale bez pohybu je ve spodních odtokových trubkách). Během zimy lze používat pouze filtry zapojené gravitačně v zateplené gravitační šachtě. 
  Stěny a víka komorových filtrů jsou vyrobeny ze světlo-nepropustných materiálů. Světlo by ve filtru umožnilo růst řas a omezovalo by rozvoj bakterií, které preferují stinná místa. 
  Na straně výhod je hlavně vyřešení kvalitní filtrace, hrubých částic i biologické v jednom filtru, snadná obsluha i instalace, provoz bez elektrického připojení. 
  Nevýhodou jsou větší rozměry, při gravitačním zapojení je nutné vystavět šachtu pro instalaci filtru. 
  Příklady komorových filtrů: Center Vortex, Tříkomorový, Multiclear set 8000

 • Tlakové
  Stejně jako v komorových filtrech, je i zde voda čištěna v jedné nádobě od hrubých nečistot i biologicky. Nádoba i připojení vstupní a výstupní hadice jsou vodotěsné, takže tvoří uzavřený okruh. Do filtru je voda přivedena jeho horní částí, kterou tvoří odnímatelné víko. Díky konstrukci musí voda nejprve pod tlakem projít a propasovat se přes tubus tvořený molitanovými vložkami. Ve středu prstence z biomolitanu je umístěna UV lampa, kolem níž voda pokračuje směrem k víku tlakového filtru, ve kterém je umístěn vývod zabezpečující návrat vody zpět do jezírka. Jednoduchý mechanický přepínač přesměruje vodu při čištění filtru do třetího vývodu, který je určený právě jen pro tento účel. 
  K čištění se u nejkvalitnějších filtrů používá táhlo, které je umístěné ve víku. Stlačováním táhla se molitany uvnitř ždímají a znečištěná voda je odváděna po dobu ždímání výpustnou hadicí do kanalizace nebo na terén. Jednodušší typy tlakových filtrací je nutné při čištění rozebrat a molitanové vložky vystříkat tlakovou vodou. 

  Malé rozměry, možnost umístění i pod úroveň hladiny vody, integrovaná UV lampa, voda vytékající z filtru do jezírka pod tlakem (čehož se dá využít k jejímu zavedení na menší vodopád nebo potok), to vše jsou hlavní výhody tlakových filtrů. 


  Na straně nevýhod jsou zejména - nedokonalé čištění vody, jež je závislé na malém objemu molitanových vložek, pouze jedna komora, ve které jeden filtrační materiál musí zajistit hrubé i biologické čištění, malý objem, nutnost používaní silných čerpadel s větší spotřebou (vodu čerpadlo musí protlačit i přes znečištěné molitany).
  Přes zimní období tlakové filtry neběží. Po posledním vyčištění je uskladněte uvnitř domu. 
  Příklady komorových filtrů: Filtoclear 30000, Pontec PondoPress 15000


Filtry pouze pro předčištění vody -
zachytávají pouze hrubé nečistoty

 • Bubnové
  Jednoznačně nejúčinnější a nejdokonalejší zařízení čistící vodu od hrubých nečistot. Plováky umístěné ve filtrační komoře spouští automatické ovládání provozu filtru. Vnitřní část tvoří tři vodotěsně oddělené komory. Do první natéká vody širokým potrubím z dnové vpusti a skimmeru a opustit ji může pouze přes síto bubnu, které má hustotu 60 micronů. Pokud je síto čisté, je voda ze dna druhé komory odsávána čerpadlem umístěným vně filtru přes stěnovou průchodku. Po zanesení ploch síta plovák spustí automatické čištění tryskami s tlakovou vodou. Trysky při současném otáčení bubnu odstříknou nečistoty do třetí komory filtru, kterou tvoří nerezové koryto odvádějící znečištěnou vodu do odpadu.

  Jednoznačně nejvýhodnější umístění bubnového filtru je gravitační, při kterém filtr beze zbytku nahrazuje čerpadlovou šachtu. Čerpadlové zapojení je opět omezeno podmínkou umístění spodního výtoku z filtru nad úroveň hladiny v biofiltraci nebo jezírku.

  Také výrobci bubnových filtrů nabízí dodatečné moduly pro biologickou filtraci vody, nicméně podobně jako u štěrbinových, případně vliesových filtrů, doporučujeme biologické čištění zajistit objemnějšími, nejlépe komorovými filtry. 
  Zimní provoz je možný pouze v zateplených filtračních šachtách. 

  Automatický provoz, spolehlivost, perfektní předčištění vody, nerezová konstrukce, velký průtok a snadné připojení patří mezi výhody.

  Nevýhodou zůstává vyšší cena, při gravitačním zapojení je nutné vystavět šachtu pro instalaci filtru. 

 • Štěrbinové
  Skládají se ze 2 komor. První komora se plní vodou z jezírka, nejčastěji pomocí potrubí 110 mm, z dnové vpusti a skimmeru. Méně často, přímo z čerpadla umístěného v jezírku. Horním přepadem se po naplnění první komory voda dostane na nerezové nebo plastové síto, které je umístěné v horní části druhé komory. Větší částice se zachytí na sítu a čistá voda plní spodní část druhé komory pod sítem, odkud je nasávána čerpadlem, umístěním vně filtru, připojený přes stěnovou průchodku.
  Síto je ve filtru uchycené pod úhlem zhruba 40°, takže zachycené nečistoty v kolmo dopadající vodě jsou postupně proudem posouvány ke spodní části síta. Průchodkou ve stěně mohou pak odcházet odpadním potrubím. 
  Plovák, který reaguje na úroveň vodní hladiny pod sítem, jednoduchým mechanismem přivírá nebo otevírá přívody do filtru, aby nemohlo dojít k zaplacení síta, či naopak k nedostatku vody pro sání čerpadla. 
  Jak je zmíněno v úvodu, štěrbinové filtry se ve většině případů zapojují gravitačně, to znamená, že se instalují do vyzděné filtrační šachty. Takto zapojené, sice nedokonale, ale přece jen nahrazují čerpadlovou šachtu. Nedokonale proto, že jejich průtok je daný a nejde jej navýšit. 
  Čerpadlově se štěrbinové filtry zapojují zřídka, protože výtokové potrubí je umístěné těsně nade dnem filtru, a pokud by z něj měla voda pokračovat dále do biologické filtrace, nutně by celý filtr musel být umístěný výš, než je hladina v komorách biofiltru. Tím by se samozřejmě prodražil provoz silnějšího čerpadla a takové zapojení by bylo složité a nevzhledné.

  Mezi výhody štěrbinových filtrů patří - poměrně snadná instalace, provoz bez elektrického připojení, velmi slušně předčištění vody 300 micronovým sítem, malé rozměry.

  Nevýhody spočívají v časté kontrole a odstraňování větších částic zachycených na sítu (jejich samovolné splachování do odpadního potrubí je nedokonalé nebo nemožné), omezení plynoucí z daného průtoku filtrem (například. není možné připojit další čerpadlo, či použít silnější). Při gravitačním zapojení je nutné vystavět šachtu pro instalaci filtru. 

  U starších typů těchto filtrů bývaly ve vodě pod sítem umístěné ještě molitanové kostky, jež měly zajišťovat biologické čištění. Vzhledem k malému prostoru pro biomolitan, však toto vylepšení nepřinášelo téměř žádné výsledky. 

  Příklady štěrbinových filtrů: Budget 1, Ultra Sieve Low XL

 • Vliesové
  Filtrační zařízení je umístěné v jedné komoře, případná druhá komora slouží k uložení otáčecího mechanismu. Přívod i odtok vody, způsoby zapojení i umístění vliesových filtrů jsou stejné, jako u filtrů štěrbinových. Místo nerezového síta voda dopadá na speciální tkaninu - vlies, která se odvíjí z role. Tato tkanina má výborné parametry filtrování hrubých částic - podle toho, kterou hustotu zvolíte, je to 5 - 30 micronů (µm). 
  Mechanismus otáčení a posouvání tkaniny zajišťuje voda, která po zaplnění komory z důvodu zneprůchodnění vliesu, přeteče do druhé komory, kde její proud otočí rolí a odvine přiměřený kus nové tkaniny. Odvíjení se může u větších filtrů spouštět také automaticky plovákovými spínači. 
  Obdobně jako u filtrů štěrbinových mají některé vliesové filtry ve spodní části komory umístěné různé materiály pro biologickou filtraci. Bohužel stejné zůstává i jejich nedostatečné množství a filtrační schopnosti. 
  Vliesové filtry mohou být přes zimu v chodu pouze v zateplených filtračních šachtách. Mimo toto umístění je nutné je na zimu odstavit. 

  Výhodné jsou malé rozměry, téměř dokonalé zachytávání nečistot, provoz bez elektrického připojení. 

  Hlavní nevýhodou je nezbytnost spotřeby a výměny filtračních pásů, omezení dané průtokem vody filtrem, faktická nemožnost čerpadlového zapojení, vysoké náklady na pořízení i provoz. Při gravitačním zapojení je nutné vystavět šachtu pro instalaci filtru.Filtry pouze pro biologickou filtraci vody - 
materiály v nich vytváří co největší plochu pro bakterie - vyžadují předčištění vody

 • Bead filtry
  Speciální tlaková nádoba tvoří jedinou komoru těchto filtrů. Do vnitřního prostoru je voda vháněna silným čerpadlem a pomoci rozptylovací růžice proud vody neustále míchá drobnými plastovými válečky s velkým povrchem. Komoru filtru voda opouští pod tlakem stejnou růžicí. Otvory v rozptylovací růžici umožňují dostatečný prostup pro jednotlivé proudy vody, ale filtrační materiály nimi neprojdou. 
  Bakterie jsou usídlené na povrchu ohromného množství plastových válečků a díky silnému proudu, který je drží ve vodním sloupci, k ním snadno přichází potrava, minerály i kyslík.
  Čištění Bead filtru zajišťuje vícecestný ventil, který přesměruje proud vody namísto zpět do jezírka, do odpadu. Media jsou většinou současně promíchávána vzduchem ze silného kompresoru. 
  Protože Bead filtr tvoří utěsněná tlaková nádoba, lze ho umístit tak, jako tlakové filtry, i pod úroveň vody. Zimní provoz je možný pouze v zateplených šachtách či místnostech. 

  Největší slabina Bead filtru spočívá právě v jeho schopnosti výborně biologicky čistit vodu. Skvělých výsledků dosahuje díky stovkám drobných válečků uvnitř, jenže předčistit vodu přitékající do filtru tak dokonale, aby nedocházelo k zanášení a zneprůchodnění filtru, je možné pouze bubnovým filtrem. Štěrbinové filtry ani Vortexy nedokáží zachytit tak jemné nečistoty, zvláště ne ze zahradních jezírek. Jehličí, zbytky listů, řas a rostlin, zrnka písku se lepí nejen na filtrační materiál, ale usazují se a zanáší také otvory rozptylovacích růžic uvnitř filtru. Bead filtry poměrně dobře fungují u vnitřních nádrží pro ryby, případně na koupání, ale pro biologické filtrování body pro venkovní jezírka, se nedají doporučit. 

  Výhodou Bead filtrů jsou malé rozměry, výborný výkon biologického čištění, voda z nich vytéká pod tlakem, snadné čištění filtračních médií, pokud přichází do filtru relativně čistá voda.

  Nevýhodou je zejména nutnost opravdu dokonalého předčištění vody, nezbytnost použití silného čerpadla a tím i větší spotřeba elektrické energie, velmi nesnadné čištění médií po jejich zanesení, pro použití u větších jezírek (více než cca 20 m3) k nevýhodám přibude ještě nemožnost překročit daný průtok vody filtrem a vzhledem k objemu, nízký výkon filtru (maximální objem Bead filtrů se pohybuje kolem 1 m3).

 • Skrápěné
  Na trhu méně dostupné filtry mívají více, na sobě vertikálně umístěných komor. Voda je z jezírka tlačena nad nejhornější komoru, kde je růžice rozptýlena tak, aby tenké pramínky vody protékaly přes filtrační materiály dolů do sběrné nádoby a přepadem zpět do jezírka. U laicky vyrobených skrápěných filtrů bývají komory vytvořeny nejčastěji z na sebe naskládaných PVC přepravek na zeleninu. Profesionální zařízení využívají plastové nádrže s perforovanými dny. Spodní nádrž je vždy sedimentační s přepadem pro návrat vody.

  Účinnost biologického filtrování těchto filtrů je vysoká, vyšší než u klasických komorových filtrů s ponořenými médii. Problémem ale zůstává předčištění vody. Mechanické nečistoty by zanášely nejen horní rozptylovací růžici s malými otvory, ale i samotné, velmi jemně pórovité filtrační materiály. Znamená to tedy, že by voda z jezírka musela projít nejdříve, např. gravitačně umístěným štěrbinovým nebo bubnovým filtrem a teprve potom by ji čerpadlo tlačilo na skrápěný filtr. Mimo předfiltrování vody přináší nepříjemnosti ještě výškový rozdíl mezi sáním a výtlakem čerpadla a vzhled celého poměrně vysokého filtru. 

  Výhody tedy jsou následující - vysoký výkon biologického čištění vody, malá plocha filtru, filtr nepotřebuje elektrické připojení.


  Nevýhodná je nutná výška filtrace, silnější čerpadlo s větší spotřebou, vzhled, obtížně, i když méně časté čištění. 

Nestandardní filtry

 • Kořenové nebo štěrkové
  Původně se začaly používat pro alternativní čištění vody místo domovních čističek odpadních vod. Jejich rozšíření klesá zároveň s většími možnostmi výstavby obecních a městských čističek. 
  Výstavba kořenové čističky je snadná. Předčištěná voda protéká filtračním ložem, které tvoří nádrž izolovaná fólií a vyplněná štěrkem (nejčastěji kačírkem). Štěrk je hustě osázený vysokým druhem rákosu, který se pravidelně 1x ročně seká. Voda přitéká buď shora na štěrk a nádrž opouští na protější straně spodním výtokem nebo naopak. Cílem je vždy přitékající vodu rozvést tak, aby protékala, pokud možno, celým objemem filtračního pole. Pro čištění splaškových vod z domácnosti, fungují kořenové čističky poměrně dokonale. Protože voda z kořenové čističky většinou pokračuje do přírodních toků, kde se dále ředí, nevadí, že obsahuje v menší míře i nedokonale rozložená zbytková množství látek jako je fosfor, dusičnany nebo organické látky. 
  Daleko horší je to ale s filtrováním vody v jezírku, ve kterém jsou oproti potoku nebo řece možnosti ředění nechtěných látek nulové. 

  Hlavní důvody, proč kořenové čističky fungují pro jezírko pouze krátkodobě nebo vůbec, spočívají v nutném předčištění vody a nemožnosti čištění štěrkového lože. I u domovních kořenových čistíren musí nejprve dojít k předčištění vody (3 - 4 komorový septik, štěrbinový nebo sedimentační filtr). Voda z jezírka by tedy musela nejprve projít štěrbinovým nebo bubnovým filtrem a teprve potom pokračovat do kořenové čističky. Při porovnání nákladů na tyto filtry, je levnost a snadnost zbudování kořenové čistírny na zvážení. Pouštět vodu z dnové vpusti a skimmeru nebo z čerpadla v jezírku přímo do štěrkového lože vede pochopitelně k výrazně zkrácené době použitelnosti filtru. Odsávání vody pouze z hladiny, kde po většinu roku žádné nečistoty nejsou, vede k jejich hromadění na dně jezírka a k následným problémům. Drtivá většina všech zbytků a mechanický nečistot je vždy na dně. 
  Obrovským problémem je také štěrk, jako filtrační materiál. Usazeniny v něm je nemožné vyčistit (možná je jen úplná výměna). Jaká rizika a co vše ovlivňují organické zbytky v jezírkové vodě píšeme v článku: 
  Rozklad organické hmoty v jezírku, bakterie přátelské a rizikové.
  Přeceňovaná je i účinnost čištění rostlinami, které jsou ve štěrkovém loži zasazeny. Využívají sice ke svému růstu čpavek, dusičnany a ostatní látky, ale jen ve velmi nízké míře a pouze po část roku, kdy jsou aktivní. Jejich přínos je spíše v tom, že dodávají kořeny kyslík do spodní části štěrkového lože.
  Provoz kořenové čističky během zimy není možný. 

  Mezi výhody patří nízká pořizovací cena, snadné zbudování, filtr nepotřebuje elektrické připojení.

  Nevýhody převažují - potřeba velkého prostoru, nemožnost čištění, ne úplně dokonalý rozpad látek, nutnost předčišťovat vodu, minimální ovladatelnost vodního prostředí jezírka. 

 • Doma vyrobené
  Jak píšeme v úvodním slovu ke všem kapitolám, my v Česku jsme národ zkoumavý, rádi experimentujeme a vymýšlíme vlastní cesty a způsoby. To nám sice není vždy ku prospěchu, ale v oblasti jezírkových filtrací nachází spousta domácích kutilů možnosti, jak zrealizovat své nápady. 
  My sami filtry nevyrábíme a doporučujeme raději koupit ověřený, standardní výrobek, jehož fungování Vám můžeme zaručit. Nicméně, neuškodí, když Vám alespoň připomeneme základní pravidla při eventuálním zhotovení, která je potřeba dodržovat při amatérské výstavbě jezírkového filtru:

  1) Tvar filtru - Lze použít či vyrobit různé odolné nádrže nebo nádoby, které mají čtvercový nebo obdélníkový půdorys. Pro snadné ale i levné prostupování z jedné komory do druhé, potřebujete rovné plochy. 

  2) Materiál - Trvanlivý, nejlépe i UV stabilní a hlavně nepropouštějící světlo. Samozřejmě předem jsou vyloučeny všechny materiály, které ovlivňují vodu - měď, zinkovaný plech, hliník, atd. Vhodná je nerezová ocel, laminát, PVC, polypropylen a podobné netečné plasty. 

  3) Komory - Čím více komor (nádob, nádrží) filtr má, tím je účinnější. Komory musí mít samozřejmě rozumnou velikost.

  4) Přívod vody do filtru - I do první komory musí voda vstoupit spodem. Buď ji tam zavedete pomocí kolena a trubky, která končí těsně nade dnem, nebo u filtru s přepážkami umístíte první přepážku cca 10 cm od venkovní stěny s průchodkou pro vstup vody a ukončíte ji opět nade dnem. 

  5) Odvod vody z filtru - Vždy používejte potrubí větších průměrů (75, 110 mm), aby voda hladce odtékala a nepřeplňoval se filtr.

  6) Odkalování komor - Nepodceňte snadné vypouštění jednotlivých komor. Času není nikdy nazbyt a to platí i o čištění filtru. Ideální komora má k odtokovému ventilu vyspádované i dno, případně je ventil ve dně umístěn. 

  7) Mřížky na dně filtračních komor - Asi 8 cm od spodu komory je umístěna odnímatelná mřížka (PVC, nerez). Odděluje filtrační materiál od kalu na dně a zajišťuje hladký přítok vody do komory. 

  8) Průchod vody filtrací - Do každé komory přitéká voda ze spodu a opouští ji horním přepadem, aby do následující komory vtekla opět spodem. V řezu filtrem, tedy protékající voda tvoří jakousi vlnovku a ideálně, zespodu nahoru prostupuje přes různé filtrační materiály. K tomuto tvaru proudění ji přinutíte buď zdvojenými přepážkami (první není až na dno, druhá není až po hladinu, ale končí těsně pod ní - tvoří přepad) nebo propojíte potrubím všechny komory v horní části a při vstupu do jednotlivých komor osadíte vstupní trubku kolenem a kouskem trubky, který končí nade dnem komory. 

  9) Zakrytí filtru - Lehké, snadné odnímatelné víko zamezí přístupu světla do filtru. 

  10) Čištění - Opět myslete na Váš čas. Se snadno a rychle čistitelným filtrem je radost pracovat - nepodceňovat budoucí údržbu filtru i jezírka se vyplatí!

Příklady námi doporučených filtrů pro různé objemy jezírek s rybami

 • 150 - 300 l - MultiClear Set 5000PondoPress 10000, Oase FiltoClear 3000
 • 300 - 1.000 l - MultiClear Set 8000, PondoPress 15000, Oase FiltoClear 6000
 • 1.000 - 3.000 l - Tříkomorový filtr C-8, Oase FiltroClear 16000
 • 3.000 - 6.000 l - Tříkomorový filtr C-12, Oase FiltoClear 20000, Oase FiltoClear 30000,
 • 6.000 - 8.000 l - Tripond Center Vortex C-20, Tripond 3 komorový + Tripond Vortex 60 cm
 • 8.000 - 10.000 l - Tripond Center Vortex C-30, Tripond 4 komorový + Tripond Vortex 60 cm
 • 10.000 - 15.000 l - Tripond Center Vortex C-30, Tripond 5 komorový + Tripond Vortex 60 cm
 • 15.000 - 25.000 l - Tripond Center Vortex C-50
 • 25.000 - 40.000 l - Tripond Center Vortex C-80, Tripond Jumbo dvoukomorový + Tripond Vortex 120 cm
 • 40.000 - 50.000 l - Tripond Center Vortex C-115,Tripond Jumbo tříkomorový + Tripond Vortex 120 cm
 • 50.000 - 100.000 l - 2x Tripond Center Vortex C-115, 2x Tripond Jumbo tříkomorový + Tripond Vortex 120 cm
 • 100.000 l  a větší - více komorových filtrů řady Tripond Center Vortex, případně individuálně na míru zhotovené velké filtry

Datum poslední revize a doplnění:

21.08.2021

Největší speciálka v ČR a SR, široký výběr

 • většinu zboží máme skladem a doručujeme do 24 hodin
 • jsme silná společnost s vlastními sklady a kapitálem
 • v kamenné prodejně se můžete na vše důkladně podívat a ihned odvézt
 • profesionální obsluha s praxí Vám vždy poradí
 • balné neúčtujeme, poštovné při objednávce nad 1.000 Kč platíme za Vás
 • nejsme vázáni na žádnou značku, nabízíme jen to nejlepší, co je na trhu
 • máme zkušenosti, neprodáváme jen z katalogu
 • komunikujeme se zákazníky při nedostatcích
 • novinky na trhu - sledujeme nejnovější trendy a technologie
 • rychlé vyřízení reklamace
 • poskytujeme servis a náhradní díly
 • jsme průkopníci v oboru, máme tradici
 • recenze na heuréce
 • mnoho referenčních akcí
 • jezírka nás baví